ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stampede-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stampede, *stampede*,

-stampede- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't want a stampede on our hands because the exits out of the campus block so quickly.เราไม่อยากให้เกิดการแตกตื่น เพราะทางออกจากวิทยาลัย/Nถูกปิดอย่างรวดเร็ว
He was trampled by a stampede of middle-aged secretaries during the midnight release of the talking Justin Bieber doll.เขาถููกเหยียบระหว่างการชุมนุม ลับของคนวัยกลางคน ที่คุยเกี่ยวกับ Justin Bieber
The slippery nipple shots at the Dolly Parton Dixie Stampede nearly killed the guy.ซิปเพอรี่ นิบเปิ้ล ที่ดอลลี่ พาตัน ดิกซี่ สแตมเพด คงทำเอาเกือบตายน่ะ

-stampede- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊车[jīng chē, ㄐㄧㄥ ㄔㄜ, 惊车 / 驚車] runaway carriage (caused by stampede of draught animals)

-stampede- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人波[ひとなみ, hitonami] (n) surging crowd; wave of humanity; stampede
潰走[かいそう, kaisou] (n,vs) rout; stampede
雪崩を打つ;なだれを打つ[なだれをうつ, nadarewoutsu] (exp,v5t) to surge like an avalanche; to flood; to swarm; to stampede
駆け込む;駆込む;かけ離む[かけこむ, kakekomu] (v5m,vi) to rush in (at the last minute); to stampede

-stampede- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stampede-
Back to top