ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-senate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น senate, *senate*,

-senate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the Senate confirms him tomorrow, he'll be here in a couple of weeks.{\cHFFFFFF}หากวุฒิสภายืนยันเขาในวันพรุ่งนี้ เขาจะอยู่ที่นี่ในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
Perhaps I could write to the State Senate and request funds from them.บางทีฉันอาจจะเขียนไปยังรัฐวุฒิสภาและขอเงินจากพวกเขา
In 1959, the State Senate finally clued into the fact they couldn't buy him off with just a $200 check.ในปี 1959 รัฐวุฒิสภา clued ที่สุดก็เข้าสู่ความเป็นจริง พวกเขาไม่สามารถซื้อเขาออกมีเพียง $ 200 ตรวจสอบ
A moment ago, at 11:30 PM, the U.S. Senate Investigating Committee, announced its findings regarding the Korean virus incident.เมื่อเวลา 11.30 ที่ผ่านมา สภาสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้ทำการสอบสวนคณะกรรมการ ในการเปิดเผยผลการวินิจฉัยจากเหตุการณ์ไวรัสในเกาหลี
And in 1984 I went to the Senate and really dug deeply into this issue with science roundtabIes and the like.และได้ขุดคุ้ยลงลึกในเรื่องนี้ กับบรรดาอัศวินโต๊ะกลมทางวิทยาศาสตร์
All through his career in the Senate he continued to come back here and raise cattle.ตลอดเวลาที่ท่านทำงานในวุฒิสภา ท่านยังคงกลับมาที่นี่และทำปศุสัตว์
That's how I'm going to get the U.S. Senate to confirm my vice president, do nothing?นั่นจะทำให้วุฒิสภาสหรัฐ ยืนยันการเป็นรองประธานาธิบดีของผมใช่ไหม?
She comes in here once a week... to brief the Senate Intelligence Committee.เธอมาที่นี่อาทิตย์ละครั้ง สรุปข้อมูลประชุมสภาฯ
The House and Senate Intelligence Committees meet in closed-door session to discuss ways to prevent this kind of internal security breach that left nearly...นับเป็นการสูญเสียประชากร\ มากที่สุด... คณะกรรมาธิการข่าวกรอง สภาผู้แทน และ วุฒิสภา เปิดการประชุมลับ
I will have someone in the Senate cover it up.ข้าจะจัดการให้คนในสภาสูงปกปิดเรื่องนี้ให้เรา
Oh, no, this isn't about filling the senate seat.โอ้ ไม่นะ เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งวุฒิสมาชิก

-senate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上院議会[じょういんぎかい, jouingikai] (n) Senate
元老院[げんろういん, genrouin] (n) (Roman) senate
米上院[べいじょういん, beijouin] (n) US Senate
議会上院[ぎかいじょういん, gikaijouin] (n) (See 議会下院) upper house; senate

-senate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประธานวุฒิสภา[n. prop.] (Prathān Wut) EN: Senate Speaker FR:
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords FR: Chambre haute [f]
วุฒิสภา[n.] (wutthisaphā) EN: Senate ; Upper House (of Parliament) FR: sénat [m] ; Sénat [m]

-senate- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senat {m} | Senate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -senate-
Back to top