ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*senate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น senate, -senate-

*senate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
senate (n.) วุฒิสภา See also: สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน, สภาบริหารมหาวิทยาลัย Syn. council, assembly
English-Thai: HOPE Dictionary
arsenate(อาร์'ซิเนท) n. เกลือของกรดสารหนู
senate(เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย
English-Thai: Nontri Dictionary
senate(n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arsenateอาร์เซเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Senateวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุฒิสภา (n.) Senate See also: upper house Syn. สภาสูง
สว (n.) The Secretariat of the Senate Syn. สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (n.) Secretariat of the Senate
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา (n.) The Secretariat of the Senate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the Senate confirms him tomorrow, he'll be here in a couple of weeks.{\cHFFFFFF}หากวุฒิสภายืนยันเขาในวันพรุ่งนี้ เขาจะอยู่ที่นี่ในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
Perhaps I could write to the State Senate and request funds from them.บางทีฉันอาจจะเขียนไปยังรัฐวุฒิสภาและขอเงินจากพวกเขา
In 1959, the State Senate finally clued into the fact they couldn't buy him off with just a $200 check.ในปี 1959 รัฐวุฒิสภา clued ที่สุดก็เข้าสู่ความเป็นจริง พวกเขาไม่สามารถซื้อเขาออกมีเพียง $ 200 ตรวจสอบ
The same guy running against me for Senate, same guy scheduled to speak at the same lunch downstairs?คู่แข่งผม เที่ยงนี้จะมาหาเสียงข้างล่าง
A moment ago, at 11:30 PM, the U.S. Senate Investigating Committee, announced its findings regarding the Korean virus incident.เมื่อเวลา 11.30 ที่ผ่านมา สภาสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้ทำการสอบสวนคณะกรรมการ ในการเปิดเผยผลการวินิจฉัยจากเหตุการณ์ไวรัสในเกาหลี
And in 1984 I went to the Senate and really dug deeply into this issue with science roundtabIes and the like.และได้ขุดคุ้ยลงลึกในเรื่องนี้ กับบรรดาอัศวินโต๊ะกลมทางวิทยาศาสตร์
All through his career in the Senate he continued to come back here and raise cattle.ตลอดเวลาที่ท่านทำงานในวุฒิสภา ท่านยังคงกลับมาที่นี่และทำปศุสัตว์
That's how I'm going to get the U.S. Senate to confirm my vice president, do nothing?นั่นจะทำให้วุฒิสภาสหรัฐ ยืนยันการเป็นรองประธานาธิบดีของผมใช่ไหม?
She comes in here once a week... to brief the Senate Intelligence Committee.เธอมาที่นี่อาทิตย์ละครั้ง สรุปข้อมูลประชุมสภาฯ
The House and Senate Intelligence Committees meet in closed-door session to discuss ways to prevent this kind of internal security breach that left nearly...นับเป็นการสูญเสียประชากร\ มากที่สุด... คณะกรรมาธิการข่าวกรอง สภาผู้แทน และ วุฒิสภา เปิดการประชุมลับ
I will go to the Hutts and convince them of Anakin's innocence as a representative of the Senate, of course.ข้าจะไปหาพวกฮัตต์และเกลี้ยกล่อม ให้เชื่อว่าอนาคินบริสุทธิ์ และแน่นอน ในฐานะที่ข้าเป็นตัวแทนสภาสูง

*senate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
元老院[yuán lǎo yuàn, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, 元老院] upper house; senate; senior statesmen's assembly
参议院[cān yì yuàn, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 参议院 / 參議院] Senate
美国参议院[Měi guó cān yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国参议院 / 美國參議院] United States Senate

*senate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒ酸鉛;砒酸鉛[ヒさんなまり(ヒ酸鉛);ひさんなまり(砒酸鉛), hi sannamari ( hi san namari ); hisannamari ( hi san namari )] (n) lead arsenate
上院[じょういん, jouin] (n,adj-no) Upper House; Senate; Lords; (P)
上院議会[じょういんぎかい, jouingikai] (n) Senate
元老院[げんろういん, genrouin] (n) (Roman) senate
米上院[べいじょういん, beijouin] (n) US Senate
議会上院[ぎかいじょういん, gikaijouin] (n) (See 議会下院) upper house; senate
議長[ぎちょう, gichou] (n) chairman; speaker (e.g. of assembly); president (e.g. of council, senate, etc.); moderator (e.g. of a newsgroup); (P)

*senate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประธานวุฒิสภา[n. prop.] (Prathān Wut) EN: Senate Speaker FR:
สมาชิกวุฒิสภา (สว.)[n. exp.] (samāchik wu) EN: senator FR: sénateur [m]
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords FR: Chambre haute [f]
ส.ว. (สมาชิกวุฒิสภา)[abv.] (søwø. (samā) EN: senator FR: sénateur [m]
วุฒิสมาชิก[n.] (wutthisamāc) EN: senator FR: sénateur [m]
วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา ; วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ [n. exp.] (wutthisamāc) EN: FR: sénateur américain [m]
วุฒิสภา[n.] (wutthisaphā) EN: Senate ; Upper House (of Parliament) FR: sénat [m] ; Sénat [m]

*senate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senat {m} | Senate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *senate*
Back to top