ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rowboat-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rowboat, *rowboat*,

-rowboat- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get back in your rowboat and go home.ลงเรือกลับบ้านของเจ้าไป

-rowboat- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือกรรเชียง[n. exp.] (reūa kanchī) EN: rowboat ; rowing boat ; scull FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rowboat-
Back to top