ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rowboat*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rowboat, -rowboat-

*rowboat* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
narrowboat (n.) เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง Syn. canalboat
rowboat (n.) เรือพาย Syn. vessel, dinghy
English-Thai: HOPE Dictionary
rowboat(โร'โบท) n. เรือพายขนาดเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
rowboat(n) เรือพาย,เรือแจว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why did I forget the rowboat? Come here.ทำไมฉันลืมเรือพาย? มานี้สิ
And I'm sorry I don't have a rowboat, so we're even.ผมก็ขอโทษ ที่ผมไม่มีเรือพาย งั้นก็เจ๊ากันนะ
Louis Gallant. Claimed for a stolen narrowboat, the Julia, in July 1989.- หลุยส์ กาลลันท์แจ้งว่าเรือยาวถูกขโมยไปที่ท่าเรือจูเลีย กรกฎาคม ปี 1989
Sharice is a bad rowboat. Sink her.ชาร์รีสเป็นเรือพายไม่ดี จมหล่อนซะ
Right - We use rowboats. Drinian, pick some men and come on shore.ก็ถูก เราจะพายเรือเข้าไป ดริเนี่ยน เลือกคนมาสักสองสามคน แล้วไปที่ฝั่งสิ
Get back in your rowboat and go home.ลงเรือกลับบ้านของเจ้าไป
There's a dock, a rowboat, a pier, and, you know, we could hang a big sign there.และอีกอย่างเราสามารถที่จะแขวนป้ายใหญ่ ๆ
The zoo, rowboats, the works.สวนสัตว์, พายเรือบต, เดอะเวิร์ค
What about the water bottle? And the stunt with the rowboat?แล้วเรื่องน้ำ กับเรือเล็กๆนั่นล่ะ

*rowboat* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือกรรเชียง[n. exp.] (reūa kanchī) EN: rowboat ; rowing boat ; scull FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rowboat*
Back to top