ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-propriety-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น propriety, *propriety*,

-propriety- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lack of propriety shown by your mother, younger sisters and your father.กริยาอันไม่เหมาะสมของแม่คุณ น้องๆคุณ และพ่อของคุณ
You don't need to show formal propriety and see me as a mother-in-law.เจ้าไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตอง และเห็นข้าเป็นแม่สามี
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..."
I desire women to dress modestly, with decency and propriety not with braided hairคริสเตียนทุกคนที่จับมาได้ เป็นเชลย
No, but I decided to screw propriety after you tried to have my son killed.-เปล่า แต่ฉันตัดสินใจ ช่างหัวเรื่องความเหมาะสมหลังจกาที่คุณพยามฆ่าลูกชายฉัน
Exactly, but my sense of propriety has its limits.ถูกต้อง แต่ความสัตย์ตรงของผมมีขอบเขต
Who invest as propriety demandsซึ่งเป็นผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

-propriety- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas

-propriety- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主人顔[しゅじんがお, shujingao] (n) propriety air
妥当性[だとうせい, datousei] (n) validity; verification; propriety
是非善悪[ぜひぜんあく, zehizen'aku] (n) rights and wrongs; the relative merits (of a case); propriety

-propriety- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัธยาศัยในสมาคม[n. exp.] (atthayāsai ) EN: social propriety FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -propriety-
Back to top