ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pleasing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pleasing, *pleasing*,

-pleasing- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกตา (v.) be pleasing to the eyes See also: be beautiful, be good-looking Syn. งาม, น่าดู, ต้องตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My frame. Where's my pleasing arc?กรอบของฉัน บอกแล้วใช่ไหม?
She was one of a series, neither offending or pleasing him.แค่อีกคนทีไม่เกี่ยวกับเขา
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน
You're just pleasing yourself.แกแค่อยากทำในสิ่งที่แกพอใจเท่านั้นเอง
It must be pleasing that everything is working out.มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลงได้
What was it that won her? Your manner, smiles and pleasing address?ใช้อะไรมัดใจหล่อนล่ะ ท่าทาง รอยยิ่ม หรือคำพูดหวานๆ
Because you care more about saving for your stupid boat and pleasing yourself than you ever did about me.เพราะคุณห่วงแต่เก็บเงินเพื่อเรือบ้าๆ ของคุณ หาความสุขให้กับตนเองไม่เคยสนใจฉันเลยสักนิด
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว
I've been pleasing women for decades now.ผมจะทำให้ถูกใจผู้หญิง\สำหรับทศวรรษนี้เลย
There's just no pleasing you, is there, Leonard?นายนี่เอาใจยากชะมัด เลนเนิร์ด
I was going to lower the whole voice to a more pleasing register.ฉันจะลดน้ำเสียง ให้เหลือระดับที่น่ะพอใจกว่านี้

-pleasing- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美观[měi guān, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 美观 / 美觀] pleasing to the eye; beautiful; artistic
顺眼[shùn yǎn, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, 顺眼 / 順眼] pleasing to the eye; nice to look at
顺耳[shùn ěr, ㄕㄨㄣˋ ㄦˇ, 顺耳 / 順耳] pleasing to the ear

-pleasing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目の正月[めのしょうがつ, menoshougatsu] (exp) feast for one's eyes; sight as pleasing as the New Year
総花主義[そうばなしゅぎ, soubanashugi] (n) the principle of pleasing everyone; make-everybody-happy policy

-pleasing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนิฐ ; อำนิษฐ์ [adj.] (amnit) EN: pleasing ; satisfying FR:
อิฏฐ- ; อิฐ-[pref.] (ittha-) EN: pleasing ; satisfying FR:
จับตา[adj.] (japtā) EN: pleasing to the eyes ; attractive FR:
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[v. exp.] (jaroēn tā) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes FR: être agréable à l'oeil
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
มโนรม = มโนรมย์[adj.] (manōrom) EN: pleasing ; likable ; cute ; beautiful FR: plaisant
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing FR:
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful FR:
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
เป็นที่ชื่นชอบ[adj.] (pen thī che) EN: pleasing ; popular FR: populaire
ภิรมย์ [adj.] (phirom) EN: pleasing ; pleasurable ; satisfying FR:
พูดเอาใจ[v. exp.] (phūt aojai) EN: be ingratiating ; be pleasing ; say what somebody wants to hear FR:
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing FR: plaisant ; agréable
เสนาะ[adj.] (sanǿ) EN: sweet ; melodious ; harmonious ; pleasing to the ear FR: mélodieux ; agréable à l'oreille
สบอารมณ์[adj.] (sop ārom) EN: satisfying ; pleasing FR:
ถูกใจ[adj.] (thūkjai) EN: pleasant ; pleasing ; congenial FR: plaisant
ถูกตา[adj.] (thūktā) EN: pleasing to the eyes FR:
เย็นหู[adj.] (yenhū) EN: pleasing to ear ; soothing to the ear FR:
เย็นตา[adj.] (yentā) EN: attractive ; pleasing FR:

-pleasing- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angenehm; gefällig; anziehend; erfreuend {adj} | angenehmer; gefälliger; anziehender | am angenehmsten; am gefälligsten; am anziehendstenpleasing | more pleasing | most pleasing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pleasing-
Back to top