ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pleasant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pleasant, *pleasant*,

-pleasant- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจริญตา (v.) be pleasant to the eyes See also: be pleasing to the eyes Syn. ต้องตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, pleasant dreams.ก็ความฝันที่น่ารื่นรมย์
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha.เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า
Thank you for dinner and a very pleasant evening.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก
Sleep tight... and pleasant dreams!นอนหลับแน่น ... และความฝันที่ถูกใจ!
What a pleasant surprise. Please join us.สิ่งที่น่าแปลกใจ กรุณาเข้าร่วมกับเรา
Uh, because he's handsome and pleasant to be with.เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย
Well, pleasant enough sort of place, isn't it?ที่นี่ก็น่าพิสมัยเหมือนกัน ว่ามั้ย
A very, very... pleasant vacation house. I like it's, uh, severity.บ้านวันหยุดที่น่ารื่นรมย์ ผมชอบมันเป็นเอ่อความรุนแรง
And pleasant dreams to you,และความฝันอันน่ารื่นรมย์
Have a safe and pleasant journey back to China.ขอให้เดินทางกลับจีน อย่างปลอดภัย
May you have a safe and pleasant journey back to China.ขอให้เดินทางกลับจีน อย่างปลอดภัย
Ashley, I didn't know you'd be here. What a pleasant surprise.ไม่ยักรู้ว่าอยู่นี่ด้วย ดีเหมือนกันที่มา

-pleasant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, 一路顺风 / 一路順風] have a pleasant journey
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, 中听 / 中聽] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears
动听[dòng tīng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ, 动听 / 動聽] pleasant to listen to
好听[hǎo tīng, ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ, 好听 / 好聽] pleasant to hear
爽目[shuǎng mù, ㄕㄨㄤˇ ㄇㄨˋ, 爽目] pleasant to behold; attractive

-pleasant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes
パチパチ[, pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P)
冥土の土産;冥途の土産;冥土のみやげ;冥途のみやげ[めいどのみやげ, meidonomiyage] (exp,n) pleasant memory to take to the afterlife; good memory; something that makes one feel one can die in peace
快漢[かいかん, kaikan] (n) pleasant fellow
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness)
快食快眠[かいしょくかいみん, kaishokukaimin] (n) good appetite and pleasant sleep; enjoying one's food and sleeping well
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant
愛嬌者;愛敬者[あいきょうもの, aikyoumono] (n) pleasant person; attractive person; animal liked by all because of its cuteness
愛想を振りまく;愛想を振り撒く[あいそをふりまく, aisowofurimaku] (exp,v5k) (common error for 愛嬌を振りまく) (See 愛嬌を振りまく) to make oneself pleasant to everybody
楽しげ;愉しげ[たのしげ, tanoshige] (adj-na) happy; cheerful; pleasant
気分のいい;気分の良い;気分のよい[きぶんのいい(気分のいい;気分の良い);きぶんのよい(気分の良い;気分のよい), kibunnoii ( kibun noii ; kibun no yoi ); kibunnoyoi ( kibun no yoi ; kibun noyoi )] (adj-i) (See 気分がいい) pleasant feeling; good feeling
笑談[しょうだん, shoudan] (n,vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke
聞き良い[ききよい, kikiyoi] (adj-i) pleasant to listen to
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation
見た目に美しい[みためにうつくしい, mitameniutsukushii] (exp,adj-i) beautiful to the eye; pleasant to the eye; sightly
談笑[だんしょう, danshou] (n,vs) friendly chat; pleasant chat; lighthearted talk; friendly conversation; (P)

-pleasant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine FR: bon ; agréable ; bienfaisant
แจ้ว ; แจ้ว ๆ = แจ้วๆ[adj.] (jaēo ; jaēo) EN: melodious ; pleasant FR:
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[v. exp.] (jaroēn tā) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes FR: être agréable à l'oeil
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
เข้าหู[adj.] (khao hū) EN: pleasant sounding FR:
กลมกล่อม[adj.] (klomklǿm) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
กระเอา[adj.] (kra-ao) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
มาโนชญ์[adj.] (mānōt) EN: pleasant FR:
ม่วน[adj.] (mūan) EN: sweet ; pleasant FR:
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable
น่าพึงใจ[adj.] (nāpheungjai) EN: pleasant FR:
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful FR:
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
อ่อนหวาน[adj.] (ønwān) EN: sweet ; soft ; pleasant FR: gentil ; aimable
ไพเราะ[adj.] (phairǿ) EN: sweet-sounding ; melodious ; pleasant to the ear ; tuneful ; sugary ; sweet FR: mélodieux ; musical ; agréable à l'oreille ; doux
ไพเราะหู[adj.] (phairǿ hū) EN: pleasant sounding ; good to hear FR:
ไพเราะมาก[X] (phairǿ māk) EN: very pleasant to the ear FR: très agréable à l'oreille
พริ้มเพรา[adj.] (phrimphrao) EN: nice-looking ; pleasant ; charming ; bewitching FR: gracieux ; élégant
เพราะ[adj.] (phrǿ) EN: tuneful ; melodious ; harmonious ; sweet ; pleasant ; beautiful FR: mélodieux
โปร่งตา[v. exp.] (prōngtā) EN: look bright and airy ; look pleasant ; have a clean look FR:
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
ระรื่นหู[adj.] (rareūn hū) EN: pleasant to the ear FR: agréable à l'oreille
ระรื่นตา[adj.] (rareūn tā) EN: pleasant to the eye FR: agréable à l'oeil
รื่นหู[adj.] (reūn hū) EN: pleasant (sound) FR: agréable à l'oreille
ร่มรื่น[v.] (romreūn) EN: be shady ; be cool and pleasant FR:
ร่มเย็น[adj.] (romyen) EN: shady ; cool and pleasant ; peaceful FR:
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สนุกสนาน[adj.] (sanuksanān) EN: happy ; jolly ; rollicking ; pleasant ; amusing ; fun ; enjoyable; entertaining ; vivacious  FR: amusant
ถูกใจ[adj.] (thūkjai) EN: pleasant ; pleasing ; congenial FR: plaisant
อูมามิ[n.] (ūmāmi) EN: umami ; pleasant savory taste FR:
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant FR: mélodieux ; doux ; agréable ; suave

-pleasant- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angenehm {adj} | angenehmer | am angenehmstenpleasant | more pleasant | most pleasant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pleasant-
Back to top