ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pedlar-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pedlar, *pedlar*,

-pedlar- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
旅商い[たびあきない, tabiakinai] (n,vs) peddling; peddler; pedlar

-pedlar- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อค้าเร่[n.] (phøkhā rē) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pedlar-
Back to top