ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pedlar*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pedlar, -pedlar-

*pedlar* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pedlar (n.) พ่อค้าเร่ See also: คนขายของ Syn. pedler
English-Thai: HOPE Dictionary
pedlar(เพด'ลาร์) n. พ่อค้าเร่., Syn. pedler
English-Thai: Nontri Dictionary
pedlar(n) คนเร่ขายของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nobody just ends up at the Yankee Pedlar.คงไม่มีใครต้องมาจบลงที่แยงกี้เพดล่าร์นี่หรอก

*pedlar* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老客[lǎo kè, ㄌㄠˇ ㄎㄜˋ, 老客] pedlar; traveling salesman
摊商[tān shāng, ㄊㄢ ㄕㄤ, 摊商 / 攤商] stall-keeper; street pedlar
摊贩[tān fàn, ㄊㄢ ㄈㄢˋ, 摊贩 / 攤販] stall-keeper; pedlar

*pedlar* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
旅商い[たびあきない, tabiakinai] (n,vs) peddling; peddler; pedlar
行商人[ぎょうしょうにん, gyoushounin] (n) peddler; pedlar; hawker

*pedlar* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อค้าเร่[n.] (phøkhā rē) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pedlar*
Back to top