ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-paramount-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น paramount, *paramount*,

-paramount- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's of paramount importance, during the sad weeks ahead, the eyes of the W.B.A. remain-มันเป็นความสำคัญยิ่งในช่วงเศร้าสัปดาห์ข้างหน้าสายตาของ remain - ชอัลเบียน
Second, when we get our hands on him, it's gonna be paramount to get your help.เรื่องที่สอง ถ้าเราจับเค้าได้เมื่อไหร่ เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ
Lastly, in these times of treason and turmoil, it is the view of the Council that the life and safety of King Joffrey be of paramount importance.สุดท้าย ในช่วงเวลาความชุลมุนวุ่นวายและการก่อกบฎนี้ สภามีมติเห็นชอบ
Knowing whom to trust paramount among them.ที่จะรู้ว่าคนที่คุณสามารถไว้วางใจ ที่ใหญ่ที่สุดของทั้งหมด
Teamwork is paramount here at Kingsman.การทำงานเป็นทีมคือสิ่งสำคัญที่สุดของคิงส์แมน

-paramount- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
派拉蒙影[Pài lā měng yǐng, ㄆㄞˋ ㄌㄚ ㄇㄥˇ ˇ, 派拉蒙影] Paramount pictures (US movie company)

-paramount- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラマウント[, paramaunto] (adj-f) paramount

-paramount- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมสิทธิ์ที่เหนือกว่า[n. exp.] (kammasit th) EN: paramount title FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -paramount-
Back to top