ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nibble-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nibble, *nibble*,

-nibble- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He didn't say take a nibble when you're hungry.ไม่บอกว่ากินได้ถ้าหิว
So would you like something to nibble on before dinner?พวกเขาอาจจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ก็ได้ พวกคุณอยากกินอะไรเล่น ก่อนมื้อค่ำกันมั้ยครับ
Not even a nibble for himself.ให้ลูกนกที่บอบบาง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ใช่ไหม ตัวเองไม่ยอมกินสักนิดเดียว
I'll put the food in the fridge, but maybe you have time to take a nibble on this?ผมจะเอาอาหารไปแช่ตู้เย็น แต่คุณน่าจะพอมีเวลากินเจ้านี่นะ
♪ I like a man to nibble on my ear ♪#ฉันชอบให้ผู้ชายแทะเล็มข้างๆหู#
And when you say au revoir, what exactly do you plan to do, nibble croissants and jet around the world for the next fifty years?และเมื่อลูกพูดคำว่าลาก่อน ลูกมีแผนจะทำอะไรต่อไปล่ะ? เป็นพ่อครัวฝรั่งเศส
So they handpicked us from all the other rats out there... and just let us nibble away at his royal majesty's precious power.ก็เลยเจาะจงเลือกเรา ออกมาจากฝูง ให้เราได้แทะเล็ม เศษเสี้ยวพลังอำนาจ ของพระราชา

-nibble- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker
食い齧る[くいかじる, kuikajiru] (v5r,vt) (1) to nibble at; (2) to have a smattering of knowledge
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニブル[にぶる, niburu] nibble

-nibble- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัด[v.] (kat) EN: bite ; nip ; nibble FR: mordre
กินจุบจิบ[v. exp.] (kin jupjip) EN: nibble between meals FR:
กินจุบกินจิบ[v. exp.] (kin jup kin) EN: nibble between meals FR:
เกล็ด[v.] (klet) EN: crack ; nibble FR:
เกล็ดเมล็ดแตงโม[v. exp.] (klet malet ) EN: nibble melon seeds ; crack melon seeds in order to eat the kernels FR:
และเล็ม[v.] (laelem) EN: nibble FR:
ละเลียด[v.] (lalīet) EN: nibble ; pick at one's food ; proceed little by little FR:
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse FR: picorer ; mordiller ; brouter
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite ; chew on FR: ronger ; grignoter ; mordiller
ตอด[v.] (tøt) EN: nibble FR: mordiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nibble-
Back to top