ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mushroom-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mushroom, *mushroom*,

-mushroom- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง
Apart from seasoning the lobster bisque, he farted on meringues,... ..and as for the cream of mushroom soup... (sniggers) Go ahead, tell 'em.ทำไมชกหูวะ? มันพลาดน่ะ ไม่หรอก, เจ่งมากเลย
You know, I think I am going to heat up that casserole with the cream of mushroom soup.ชั้นว่าชั้นจะอุ่นซุปเห็ดในถ้วยซะหน่อย
My inner voice says Id like a Wendy's Bacon mushroom meltฉันอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เบคอนเห็ดราดชีสของร้านเว็นดี
Isn't this mushroom soup?นี่ซุปเห็ดไม่ใช่เหรอคะ?
Of all soups, you had to make mushroom soup?มีซุปตั้งหลายอย่าง ทำไมแม่ต้องทำซุปเห็ดด้วยล่ะคะ
I'm going to be a mushroom cloud of casual.ฉันจะเป็นหนุ่มสไตล์ง่ายๆสบายๆ
This mushroom soup is enough for me.ซุปเห็ดนี่เพียงพอสำหรับข้าพเจ้า
Look for the mushroom cloud.ผมไม่ทำให้ที่นี่เสียหายมากกว่านี้
All right, one mushroom ravioli. Thanks.นี่ค่ะ ราวิโอลี่เห็ด 1จาน
'cause i could really go for a mushroom pizza.เพราะฉันอยากกินพิซซ่าเห็ดมากเลยตอนนี้
Yeah, it's a mushroom pizza.ใช่ มันคือพิซซ่าหน้าเห็ด

-mushroom- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口蘑[kǒu mó, ㄎㄡˇ ㄇㄛˊ, 口蘑] Saint George's mushroom (Tricholoma mongplicum)
蘑菇汤[mó gu tāng, ㄇㄛˊ ㄍㄨ˙ ㄊㄤ, 蘑菇汤 / 蘑菇湯] mushroom soup
蘑菇云[mó gū yún, ㄇㄛˊ ㄍㄨ ㄩㄣˊ, 蘑菇云 / 蘑菇雲] mushroom cloud
草菇[cǎo gū, ㄘㄠˇ ㄍㄨ, 草菇] straw mushroom (Volvariella volvacea); paddy straw mushroom

-mushroom- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties)
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom
なおこ[, naoko] (n) long thin brown "naoko" mushroom
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus)
マッシュルームカット[, masshuru-mukatto] (n) mushroom cut; bowl cut; moptop
作り茸[つくりたけ;ツクリタケ, tsukuritake ; tsukuritake] (n) (uk) (See マッシュルーム) common mushroom (Agaricus bisporus)
出来星[できぼし, dekiboshi] (n) upstart; mushroom millionaire
原茸[はらたけ;ハラタケ, haratake ; haratake] (n) (uk) field mushroom (Agaricus campestris); meadow mushroom
幻覚キノコ[げんかくキノコ, genkaku kinoko] (n) hallucinogenic mushroom
肝臓茸[かんぞうたけ;カンゾウタケ, kanzoutake ; kanzoutake] (n) (uk) beefsteak fungus (Fistulina hepatica); beefsteak mushroom
菌環[きんかん, kinkan] (n) fairy ring; mushroom ring
菌輪[きんりん, kinrin] (n) fairy ring; mushroom ring

-mushroom- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกเห็ด[X] (døkhet) EN: mushroom FR:
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.) FR: champignon [m]
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēmpī) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom, FR:
เห็ดฟาง[n. exp.] (het fāng) EN: rice straw mushroom ; straw mushroom FR:
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; shiitake mushroom ; shiitake FR: champignon noir [m]
เห็ดหูหนูสีน้ำตาล [n. exp.] (het hūnū sī) EN: Jew's ear mushroom FR:
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem th) EN: golden needle mushroom FR:
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khw) EN: psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; magic mushroom ; psilocybin mushroom ; Psilocybe cubensis FR: champignon magique [m] ; psilocybe [m] ; Psilocybe cubensis
เห็ดโคน[n. exp.] (het khōn) EN: termite mushroom ; Termitomyces fuliginosus FR: Termitomyces fuliginosus
เห็ดกินได้[n. exp.] (het kin dāi) EN: edible mushroom FR: champignon comestible [m]
เห็ดกระโดง[n. exp.] (het kradōng) EN: Parasol mushroom FR:
เห็ดหลินจือ[n. exp.] (het lin jeū) EN: shiitake mushroom FR:
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
เห็ดนางฟ้า[n. exp.] (het nāngfā) EN: sajor-caju mushroom FR:
เห็ดนางรม[n. exp.] (het nāngrom) EN: oyster mushroom FR:
เห็ดนางรมหลวง[n. exp.] (het nāngrom) EN: king trumpet mushroom ; French horn mushroom ; king oyster mushroom ; king brown mushroom ; boletus of the steppes ; trumpet royale ; Pleurotus eryngii FR: Pleurotus eryngii
เห็ดนางรมทอง[n. exp.] (het nāngrom) EN: golden oyster mushroom ; Pleurotus citrinopileatus FR: Pleurotus citrinopileatus
เห็ดเป๋าฮื้อ[n. exp.] (het paoheū) EN: abalone mushroom FR:
เห็ดพิษ[n. exp.] (het phit) EN: poisonous mushroom FR: champignon vénéneux [m]
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
เห็ดสมองลิง[n. exp.] (het samøng ) EN: Hericium erinaceus ; Lion's Mane Mushroom ; Bearded Tooth Mushroom ; Satyr's Beard ; Bearded Hedgehog Mushroom ; pom pom mushroom ; Bearded Tooth Fungus FR:
เห็ดสมองวัว[n. exp.] (het samøng ) EN: brain mushroom ; Gyromitra esculenta FR:
เห็ดสด [n. exp.] (het sot) EN: fresh mushroom FR: champignons frais [mpl]
หัวเชื้อเห็ด[n. exp.] (hūa cheūa h) EN: mushroom culture FR:
แกงเห็ด[n. exp.] (kaēng het) EN: Thai style mushroom soup FR:
แกงเห็ดอีสาน[n. exp.] (kaēng het Ī) EN: Isan style mushroom soup FR:
เมฆรูปเห็ด [n. exp.] (mēk rūp het) EN: mushroom cloud FR: champignon atomique [m] ; nuage atomique [m]
นางรม[n.] (nāngrom) EN: oyster mushroom FR:
ผุดเป็นดอกเห็ด[v. exp.] (phut pen dø) EN: mushroom ; grow like mushrooms FR:
ส่า[n.] (sā) EN: yeast ; mushroom spores FR: levure [f]
ส่าเห็ด[n. exp.] (sā het) EN: mushroom spawn FR:
ซุปเห็ด[n. exp.] (sup het) EN: mushroom soup FR: soupe aux champignons [f]
ต้มยำเห็ดสด [xp] (tomyam het ) EN: fresh mushroom tom-yam ; sour soup with fresh mushrooms FR:

-mushroom- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Noppenanemone {f} (Rhodactis spp.; Ricordea spp.) [zool.]hairy mushroom polyp
Austernpilz {m}oyster mushroom
Schirmpilz {m} [bot.]parasol mushroom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mushroom-
Back to top