ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mushroom*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mushroom, -mushroom-

*mushroom* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magic mushroom (n.) เห็ดชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ทำให้คนกินประสาทหลอนได้
mushroom (n.) เห็ด See also: ดอกเห็ด, สิ่งที่คล้ายเห็ด Syn. fungus, toadstool
mushroom (adj.) คล้ายเห็ด See also: เหมือนเห็ด
mushroom (adj.) ซึ่งเจริญเติบโตรวดเร็วและอยู่ได้ไม่นาน
mushroom (vi.) กระจายอย่างรวดเร็ว See also: เกิดขึ้นมากมาย, ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด, ขยายอย่างรวดเร็ว Syn. spread rapidly, grow quickly
mushroom cloud (n.) เมฆที่มีรูปร่างเหมือนเห็ด
English-Thai: HOPE Dictionary
mushroom(มัช'รูม) n. เห็ด
English-Thai: Nontri Dictionary
mushroom(n) เห็ด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mushroomed valve stemก้านลิ้นเยิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mushroomเห็ด [การแพทย์]
Mushroom cloudมัชรูมคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกเห็ด (n.) mushroom
เห็ด (n.) mushroom See also: toad-stool, fungus, fungi
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I'm a mushroom-cloud-layin' motherfucker, motherfucker.ดีฉันเห็ดเมฆ layin 'เวรตะไลตะไล
Hi. One mushroom, green pepper and onion?แบบเพิ่มเห็ดกับหัวหอมนะครับ
I think it could be a mushroom. I ain't totally sure...ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเห็ด ผมไม่แน่ใจหรอก...
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง
Apart from seasoning the lobster bisque, he farted on meringues,... ..and as for the cream of mushroom soup... (sniggers) Go ahead, tell 'em.ทำไมชกหูวะ? มันพลาดน่ะ ไม่หรอก, เจ่งมากเลย
You know, I think I am going to heat up that casserole with the cream of mushroom soup.ชั้นว่าชั้นจะอุ่นซุปเห็ดในถ้วยซะหน่อย
My inner voice says Id like a Wendy's Bacon mushroom meltฉันอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เบคอนเห็ดราดชีสของร้านเว็นดี
We assassinated people by putting poisonous mushrooms in the soupเรามันพวกนักฆ่าล้าสมัย จะฆ่าคนแต่ละที ก็ต้องใช้เห็ดพิษใส่ลงในซุป
With lots of mushrooms in it I don't mind dyingอย่าลืมใส่เห็ดมากๆหน่อยนะ
Isn't this mushroom soup?นี่ซุปเห็ดไม่ใช่เหรอคะ?
Of all soups, you had to make mushroom soup?มีซุปตั้งหลายอย่าง ทำไมแม่ต้องทำซุปเห็ดด้วยล่ะคะ
When I was little, I gathered matsutake mushrooms on grandpa's mountain for a really good allowanceตอนยังเด็ก ฉันเคยไปเก็บเห็ดที่ภูเขากับคุณปู่ มันขายได้ราคาดี

*mushroom* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亮菌[liàng jūn, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, 亮菌] Armillariella tabescens (mushroom used in trad. Chinese medicine)
口蘑[kǒu mó, ㄎㄡˇ ㄇㄛˊ, 口蘑] Saint George's mushroom (Tricholoma mongplicum)
蘑菇汤[mó gu tāng, ㄇㄛˊ ㄍㄨ˙ ㄊㄤ, 蘑菇汤 / 蘑菇湯] mushroom soup
蘑菇云[mó gū yún, ㄇㄛˊ ㄍㄨ ㄩㄣˊ, 蘑菇云 / 蘑菇雲] mushroom cloud
毒蕈[dú xùn, ㄉㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, 毒蕈] poisonous mushroom; toadstool
草菇[cǎo gū, ㄘㄠˇ ㄍㄨ, 草菇] straw mushroom (Volvariella volvacea); paddy straw mushroom
鹅膏蕈[é gāo xùn, ㄜˊ ㄍㄠ ㄒㄩㄣˋ, 鹅膏蕈 / 鵝膏蕈] Amanita (genus of deadly mushrooms)
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 菌] bacteria; mold; mushroom
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 蕈] mold; mushroom
伞菌[sǎn jūn, ㄙㄢˇ ㄐㄩㄣ, 伞菌 / 傘菌] mushroom
[gū, ㄍㄨ, 菇] mushroom
[mó, ㄇㄛˊ, 蘑] mushroom
蘑菇[mó gu, ㄇㄛˊ ㄍㄨ˙, 蘑菇] mushroom
蘑菰[mó gū, ㄇㄛˊ ㄍㄨ, 蘑菰] mushroom
平菇[píng gū, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, 平菇] oyster mushroom
[ér, ㄦˊ, 栭] tree mushroom

*mushroom* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties)
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom
なおこ[, naoko] (n) long thin brown "naoko" mushroom
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus)
マッシュルームカット[, masshuru-mukatto] (n) mushroom cut; bowl cut; moptop
作り茸[つくりたけ;ツクリタケ, tsukuritake ; tsukuritake] (n) (uk) (See マッシュルーム) common mushroom (Agaricus bisporus)
出来星[できぼし, dekiboshi] (n) upstart; mushroom millionaire
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.)
卵天狗茸[たまごてんぐたけ;タマゴテングタケ, tamagotengutake ; tamagotengutake] (n) (uk) death cap (species of poisonous mushroom, Amanita phalloides); death cup
原茸[はらたけ;ハラタケ, haratake ; haratake] (n) (uk) field mushroom (Agaricus campestris); meadow mushroom
天狗茸[てんぐたけ;テングタケ, tengutake ; tengutake] (n) (uk) panther cap (species of poisonous mushroom, Amanita pantherina)
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
幻覚キノコ[げんかくキノコ, genkaku kinoko] (n) hallucinogenic mushroom
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine
石突き[いしづき, ishiduki] (n) shoe; ferrule (of an umbrella); butt end (of a lance); hard tip (of mushroom)
笑い茸;笑い蕈;笑茸[わらいたけ;わらいだけ;ワライタケ;ワライダケ, waraitake ; waraidake ; waraitake ; waraidake] (n) (uk) Panaeolus papilionaceus (species of poisonous mushroom)
紅天狗茸[べにてんぐたけ;ベニテングタケ, benitengutake ; benitengutake] (n) (uk) fly agaric (species of poisonous mushroom, Amanita muscaria)
肝臓茸[かんぞうたけ;カンゾウタケ, kanzoutake ; kanzoutake] (n) (uk) beefsteak fungus (Fistulina hepatica); beefsteak mushroom
舞茸[まいたけ;マイタケ, maitake ; maitake] (n) (uk) hen-of-the-woods (species of polypore mushroom, Grifola frondosa)
菌環[きんかん, kinkan] (n) fairy ring; mushroom ring
菌輪[きんりん, kinrin] (n) fairy ring; mushroom ring
虎列剌茸[これらたけ;コレラタケ, koreratake ; koreratake] (n) (uk) Galerina fasciculata (poisonous mushroom)
袋茸[ふくろたけ;フクロタケ, fukurotake ; fukurotake] (n) paddy straw mushroom; straw mushroom; Volvariella volvacea
魔法のキノコ[まほうのキノコ, mahouno kinoko] (n) magic mushrooms
黒酢[くろず, kurozu] (n) (1) black vinegar, usu. produced from unpolished rice; (2) charred kelp or shiitake mushrooms ground and mixed with vinegar, used to dress raw fish and vegetables

*mushroom* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกเห็ด[X] (døkhet) EN: mushroom FR:
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.) FR: champignon [m]
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēmpī) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom, FR:
เห็ดฟาง[n. exp.] (het fāng) EN: rice straw mushroom ; straw mushroom FR:
เห็ดแห้ง[n. exp.] (het haēng) EN: dried mushrooms FR:
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; shiitake mushroom ; shiitake FR: champignon noir [m]
เห็ดหูหนูสีน้ำตาล [n. exp.] (het hūnū sī) EN: Jew's ear mushroom FR:
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem th) EN: golden needle mushroom FR:
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khw) EN: psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; magic mushroom ; psilocybin mushroom ; Psilocybe cubensis FR: champignon magique [m] ; psilocybe [m] ; Psilocybe cubensis
เห็ดโคน[n. exp.] (het khōn) EN: termite mushroom ; Termitomyces fuliginosus FR: Termitomyces fuliginosus
เห็ดกินได้[n. exp.] (het kin dāi) EN: edible mushroom FR: champignon comestible [m]
เห็ดกระโดง[n. exp.] (het kradōng) EN: Parasol mushroom FR:
เห็ดหลินจือ[n. exp.] (het lin jeū) EN: shiitake mushroom FR:
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
เห็ดนางฟ้า[n. exp.] (het nāngfā) EN: sajor-caju mushroom FR:
เห็ดนางรม[n. exp.] (het nāngrom) EN: oyster mushroom FR:
เห็ดนางรมหลวง[n. exp.] (het nāngrom) EN: king trumpet mushroom ; French horn mushroom ; king oyster mushroom ; king brown mushroom ; boletus of the steppes ; trumpet royale ; Pleurotus eryngii FR: Pleurotus eryngii
เห็ดนางรมทอง[n. exp.] (het nāngrom) EN: golden oyster mushroom ; Pleurotus citrinopileatus FR: Pleurotus citrinopileatus
เห็ดเป๋าฮื้อ[n. exp.] (het paoheū) EN: abalone mushroom FR:
เห็ดพิษ[n. exp.] (het phit) EN: poisonous mushroom FR: champignon vénéneux [m]
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
เห็ดสมองลิง[n. exp.] (het samøng ) EN: Hericium erinaceus ; Lion's Mane Mushroom ; Bearded Tooth Mushroom ; Satyr's Beard ; Bearded Hedgehog Mushroom ; pom pom mushroom ; Bearded Tooth Fungus FR:
เห็ดสมองวัว[n. exp.] (het samøng ) EN: brain mushroom ; Gyromitra esculenta FR:
เห็ดสด [n. exp.] (het sot) EN: fresh mushroom FR: champignons frais [mpl]
หัวเชื้อเห็ด[n. exp.] (hūa cheūa h) EN: mushroom culture FR:
แกงเห็ด[n. exp.] (kaēng het) EN: Thai style mushroom soup FR:
แกงเห็ดอีสาน[n. exp.] (kaēng het Ī) EN: Isan style mushroom soup FR:
เมฆรูปเห็ด [n. exp.] (mēk rūp het) EN: mushroom cloud FR: champignon atomique [m] ; nuage atomique [m]
นางรม[n.] (nāngrom) EN: oyster mushroom FR:
ผุดเป็นดอกเห็ด[v. exp.] (phut pen dø) EN: mushroom ; grow like mushrooms FR:
โรคกลัวเห็ด[n. exp.] (rōk klūa he) EN: mycophobia ; fear of mushrooms FR:
ส่า[n.] (sā) EN: yeast ; mushroom spores FR: levure [f]
ส่าเห็ด[n. exp.] (sā het) EN: mushroom spawn FR:
ซุปเห็ด[n. exp.] (sup het) EN: mushroom soup FR: soupe aux champignons [f]
ต้มข่ากุ้ง[n. exp.] (tomkhā kung) EN: prawn and lemon grass soup with mushrooms FR:
ต้มยำเห็ดสด [xp] (tomyam het ) EN: fresh mushroom tom-yam ; sour soup with fresh mushrooms FR:

*mushroom* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Noppenanemone {f} (Rhodactis spp.; Ricordea spp.) [zool.]hairy mushroom polyp
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]mushroom coral
Scheibenanemone {f} (Discosoma spp.) [zool.]mushroom (polyp)
Austernpilz {m}oyster mushroom
Schirmpilz {m} [bot.]parasol mushroom
Atompilz {m}mushroom cloud
Pilzvergiftung {f}mushroom poisoning
Rauchpilz {m}mushroom cloud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mushroom*
Back to top