ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mobile-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mobile, *mobile*,

-mobile- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง
But what's interesting is the last call he made was to her mobile phone 90 minutes before he died.แต่ที่น่าสนใจก็คือเบอร์โทรออกล่าสุด เป็นเบอร์ของทราเมล... ...90 นาทีก่อนที่เขาจะตาย
Now, that is what I call a mobile home.อย่างงี้ซิ ถึงจะเรียกว่า บ้านเคลื่อนที่ของจริง
This is Maxis Mobile One. We're on our way.นี้เป็น Maxis มือถือหนึ่ง เราอยู่ในทางของเรา
Coca Cola, Mobile Oil, GTE and Kodak.มีคนจากโคคา-โคลา, โมบิลออยล์, จีทีอีและโกดัก ตอนนั้นผมคิดในใจว่า
Runs a mobile reconnaissance outpost for the Royal Navy.ทำงานในหน่วยลาดตะเวณเคลื่อนที่ ให้กับกองทัพราชนาวี
And invented the mobile disco.และคิดค้นดิสโก้เคลื่อนที่
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'เนเธฅเน‰เธงเน€เธชเธตเธขเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เธเน‡เธ”เธฑเธ‡เธ‚เธถเน‰เธ™เธกเธฒเธญเธตเธเธงเนˆเธฒ "เนเธเน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ‰เธฑเธ™เธžเธนเธ”เธกเธฑเน‰เธข เน„เธญเน‰เธซเธ™เธน" "เน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ„เธฃเธฑเธš"
Hub, this is Survey 1. Mobile 1 is in motion.ถึงศูนย์ฯ จากเซอร์เวย์-1 โมบาย-1 กำลังเคลื่อนที่อยู่ครับ
Hub, Mobile 1 and seller have entered the office.(ถึงศูนย์ โมบาย-1 กับคนขายเข้าไปในออฟฟิศแล้ว)
You turn off your mobile at movie theaters, not at home.เออ ที่โรงหนังน่ะใช่ แต่ที่บ้านน่ะไม่

-mobile- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手机[shǒu jī, ㄕㄡˇ ㄐㄧ, 手机 / 手機] cell phone; cellular phone; mobile phone
小灵通[xiǎo líng tōng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ, 小灵通 / 小靈通] mobile phone (with a local, 7-digit phone number)
移动式电话[yí dòng shì diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 移动式电话 / 移動式電話] mobile telephone
移动电话[yí dòng diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 移动电话 / 移動電話] mobile telephone
行动电话[xíng dòng diàn huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 行动电话 / 行動電話] mobile telephone
运动战[yùn dòng zhàn, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄢˋ, 运动战 / 運動戰] mobile warfare
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, 中国移动通信 / 中國移動通信] China Mobile (PRC state telecommunications company)
活动房屋[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , 活动房屋 / 活動房屋] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer

-mobile- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.)
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit
ブックモビル[, bukkumobiru] (n) {comp} mobile library; bookmobile (USA)
モバイラー[, mobaira-] (n) person fond of using a mobile phone (wasei
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
中継車[ちゅうけいしゃ, chuukeisha] (n) outside broadcasting van; OB Van; mobile unit; outdoor broadcasting van
低電圧版モバイル[ていでんあつばんモバイル, teiden'atsuban mobairu] (n) {comp} low voltage mobile (pentium)
写メ[しゃメ, sha me] (n,vs) (abbr) (See 写メール) email from mobile phones with attached photos
写メール[しゃメール, sha me-ru] (n) (1) email from mobile phones, containing pictures, etc.; (2) brandname for photo-email service from SoftBank Mobile
受信音[じゅしんおん, jushin'on] (n) ringtone (of mobile phones, portable phones, cellphones, etc.)
待ち受け画像;待受画像[まちうけがぞう(uK), machiukegazou (uK)] (n) (See 待ち受け画面) stand by image (on mobile phones)
携帯[けいたい(P);ケイタイ;ケータイ, keitai (P); keitai ; ke-tai] (n,vs,adj-no) (1) something carried (in the hand); handheld; (n) (2) (abbr) (col) (See 携帯電話) mobile telephone; cell phone; (P)
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n,adj-no) mobile telephone; cellular telephone
携帯電郵[けいたいでんゆう, keitaidenyuu] (n) (See 電郵) email from a cell phone or mobile phone
機動部隊[きどうぶたい, kidoubutai] (n) mobile troops; mechanized unit; mechanised unit; naval task force
献血車[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) mobile van where blood is collected from donors; bloodmobile
白ロム;白ROM[しろロム, shiro romu] (n) contract-free mobile phone; unprogrammed cellphone; mobile telephone without an assigned number
着メロ[ちゃくメロ, chaku mero] (n) melodic incoming call tones (esp. mobile telephones); ringtone; ring tone
着もじ[ちゃくもじ, chakumoji] (n) text message or symbol on a busy mobile phone indicating a call arrival (DoCoMo feature)
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] (n) mobile communications; cellular communications
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] (n) mobile library; bookmobile
移動性盲腸[いどうせいもうちょう, idouseimouchou] (n) mobile cecum
移動電話[いどうでんわ, idoudenwa] (n) mobile phone; wireless phone
空中機動[くうちゅうきどう, kuuchuukidou] (n) air mobile
貸し携帯;貸しけいたい;かし携帯[かしけいたい;カシケイタイ, kashikeitai ; kashikeitai] (n) rental mobile phone; rental cell phone; cell phone that is rented
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA)
モバイル[もばいる, mobairu] mobile
モバイルギア[もばいるぎあ, mobairugia] Mobile Gear
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications
モバイル電話[モバイルでんわ, mobairu denwa] mobile telephone
携帯用[けいたいよう, keitaiyou] portable (a-no), mobile use
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications)
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!!
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal)
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA)

-mobile- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบตมือถือ[n. exp.] (baet meūthe) EN: cell phone battery FR: batterie de téléphone mobile [f]
บ้านเคลื่อนที่[n. exp.] (bān khleūoe) EN: mobile home FR:
บัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบบาร์โค้ด 2 สองมิติ[n. exp.] (bat thīnang) EN: Mobile 2D Barcode Boarding Pass FR:
ห้องสมุดเคลื่อนที่[n. exp.] (hǿngsamut k) EN: mobile library FR: bibliothèque mobile [f] ; bibliothèque itinérante [f]
เคลื่อนที่[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking FR: mobile ; portable ; itinérant
เคลื่อนที่ได้ง่าย[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile FR:
ครม. สัญจร[n. exp.] (Khørømø. sa) EN: mobile Cabinet FR:
มือถือ[n. exp.] (meū theū) EN: mobile phone ; mobile ; cellular telephone ; cell phone FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.)
เป้าเคลื่อนที่[n. exp.] (pāo khleūoe) EN: moving target FR: cible mobile [f]
เร่[adj.] (rē) EN: ambulating ; itinerant ; mobile ; floating FR: ambulant ; itinérant
รถปั้นจั่นเคลื่อนที่[n. exp.] (rot panjan ) EN: mobile crane FR: camion grue [m]
เสาโทรศัพท์[n. exp.] (sao thōrasa) EN: mobile phone mast FR: antenne-relais [f] ; antenne-relais de téléphonie mobile [f] ; station de base [f]
สงครามเคลื่อนที่[n. exp.] (songkhrām k) EN: mobile warfare FR:
โทรศัพท์เคลื่อนที่[n. exp.] (thōrasap kh) EN: mobile phone ; cell phone FR: téléphone portable [m]
โทรศัพท์มือถือ[n. exp.] (thōrasap me) EN: mobile phone ; mobile ; cell phone (Am.) FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.) ; téléphone cellulaire [m]
อุปกรณ์เคลื่อนที่[n. exp.] (uppakøn khl) EN: mobile device ; handheld device FR:

-mobile- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional
mobil {adj} | mobiler | am mobilstenmobile | more mobile | most mobile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mobile-
Back to top