ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mark-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mark, *mark*,

-mark- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์
กาฬ (n.) black mark of death Syn. รอยดำ, รอยแดง
ตัวการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์
รอยดำ (n.) black mark of death Syn. รอยแดง
รอยแดง (n.) black mark of death Syn. รอยดำ
เครื่องหมายการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, ตัวการันต์
เต้นเขน (v.) perform the Thai drama from the Ramayana by wearing mark and dancing See also: (of Siamese drama) to dance
ไม้กากบาท (n.) the fourth mark indicating a rising tone Syn. ไม้จัตวา
ไรฟัน (n.) the mark left by the teeth
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
There is a mark of ink on his shirtมีรอยหมึกบนเสื้อเชิร์ตของเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง
Will you stand there and mark the front door?คุณจะยืนอยู่ตรงนั้นและทำเครื่องหมายที่ประตูหน้า?
Unmarked. - Not a mark on them. - No, I hate them.ไม่ได้ทำเครื่องหมายกับมัน ไม่ ฉัน เกลียดมัน ไม่ จริง ๆ
A little beauty mark on her lip.และก็ไฝเล็กๆ ที่ปากของเธอ.
Listen, I talked to the bank, and I asked them if we could miss a payment or two, and they told me that they had just sold the note on the farm ... to Mark and his partners.ฟังนะ ฉันคุยกับธนาคารแล้ว ฉันขอผลัดค่าผ่อนบ้าน 1-2 เดือนได้มั้ย พวกเขาบอกว่าขายสัญญาเงินกู้ ของไร่เราไปแล้ว
Don't mark him! Don't mark him!อย่าทำเครื่องหมายพระองค์ อย่าทำเครื่อ?
I'll have the cease and desist lawyered out, and you put your mark to it.ฉันจะต้องยุติการเป็นทนาย และนายจ่ายเงินมา
The mark is getting darker.เครื่องหมายจะได้รับเข้ม
Good. Now try to hit the same mark again, Rose. You can do it.ดี ตอนนี้ซ้ำที่จุดเดิมอีกครั้ง
May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.
I will make my mark on the world.ฉันจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงให้ได้
Maybe they couldn't see, and I surely couldn't have known how that day would mark my life forever.พวกเขาไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนตลอดไป

-mark- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, 哈克贝利・芬历险记 / 哈克貝利・芬歷險記] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, 汤姆・索亚历险记 / 湯姆・索亞歷險記] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
撇号[piě hào, ㄆㄧㄝˇ ㄏㄠˋ, 撇号 / 撇號] apostrophe; prime mark (')
封顶仪式[fēng dǐng yí shì, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ ㄧˊ ㄕˋ, 封顶仪式 / 封頂儀式] ceremony of capping the roof (to mark the completion of a building project)
叹号[tàn hào, ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, 叹号 / 歎號] exclamation mark (punct.)
[jū, ㄐㄩ, 趄] hesitate; mark time
百分制[bǎi fēn zhì, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓˋ, 百分制] hundred mark system
六合彩[liù hé cǎi, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄜˊ ㄘㄞˇ, 六合彩] Mark Six (Hong Kong lotto game)
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标注 / 標注] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin)
标竿[biāo gān, ㄅㄧㄠ ㄍㄢ, 标竿 / 標竿] pole serving as mark or symbol; pole with a trophy hung on i
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, 问号 / 問號] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation
引号[yǐn hào, ˇ ㄏㄠˋ, 引号 / 引號] quotation mark (punct.)
踏步[tà bù, ㄊㄚˋ ㄅㄨˋ, 踏步] stride; to step (on the spot); to mark time; at a standstill
符类福音[fú lèi fú yīn, ㄈㄨˊ ㄌㄟˋ ㄈㄨˊ , 符类福音 / 符類福音] synoptic gospels (i.e. Matthew, Mark and Luke, with similar accounts and chronology)

-mark- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
アクセント記号[アクセントきごう, akusento kigou] (n) accent mark
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[, intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark
ウールマーク[, u-ruma-ku] (n) wool mark
エクスクラメーションマーク[, ekusukurame-shonma-ku] (n) (See 感嘆符) exclamation mark
エコマーク[, ekoma-ku] (n) (abbr) ecological mark
エンマーク[, enma-ku] (n) {comp} Yen mark
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
キスマーク[, kisuma-ku] (n) (1) lipstick mark (wasei
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
[しめ, shime] (n) end or closure mark
ダイアクリティカルマーク[, daiakuriteikaruma-ku] (n) diacritical mark
ダイアクリティック[, daiakuriteikku] (adj-f) (1) (See ダイアクリティカルマーク) diacritic; (n) (2) diacritical mark
トンボ[, tonbo] (n) (See トリムマーク) crop mark (usu. on paper); trim mark; registry guide
ビビリ;びびり[, bibiri ; bibiri] (n) (See びびる) chatter mark (machine tools)
ファイル終わりマーク[ファイルおわりマーク, fairu owari ma-ku] (n) {comp} end-of-file mark
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] (n) {comp} mark up
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
マルコによる福音書[マルコによるふくいんしょ, maruko niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Mark (book of the Bible)
マルコ伝[マルコでん, maruko den] (n) (See マルコ福音書) Gospel of Mark (book of the Bible)
レジスターマーク;レジスタマーク[, rejisuta-ma-ku ; rejisutama-ku] (n) register mark
レジマーク[, rejima-ku] (n) (abbr) register mark
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one
仕切る[しきる, shikiru] (v5r,vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark
元気印[げんきじるし, genkijirushi] (n) mark of liveliness; sign of activity
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] (n) {comp} Optical Mark Reader; OMR
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark
エンマーク[えんまーく, enma-ku] Yen mark
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark
テープ終わりマーク[テープおわりマーク, te-pu owari ma-ku] end-of-tape mark
ファイル終わりマーク[ファイルおわりマーク, fairu owari ma-ku] end-of-file mark
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] mark up
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
マーク読取り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR
引用符[いんようふ, inyoufu] quotation mark
疑問符[ぎもんふ, gimonfu] question mark (?)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker

-mark- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศเจรีย์[n.] (atsajērī) EN: exclamation point ; exclamation mark ; ! FR: point d'exclamation [m] ; !
บุพสัญญา[n.] (bupphasanyā) EN: ditto mark ; ” FR: ”
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchal) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice ; mark FR: célébrer ; commémorer ; marquer
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct ; express an idea FR: indiquer ; montrer
ดิลก[n.] (dilok) EN: mark ; powdered spot on the forehead ; ornament ; forehead ornament FR:
ฟันหนู (–̎)[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎ FR: signe vocalique –̎
–̎[symb.] (fannū) EN: vowel mark –̎ FR: signe vocalique –̎
ฝนทอง (–่)[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่ FR: signe vocalique –่
ให้คะแนน[v. exp.] (hai khanaēn) EN: mark ; rate FR: attribuer des points ; coter
หันอากาศ (–ั)[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
–ั[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot ; point FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on ; mark with a cross FR: cocher ; marquer d'une coche
แกงได[n.] (kaēngdai) EN: cross ; mark ; X-mark signature FR: croix [f]
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
กัปปพินทุ[v.] (kappaphinth) EN: make a robe allowable by applying a disfiguring smudge ; mark with a smudge FR:
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
คะแนนชั้น [n. exp.] (khanaēn cha) EN: class mark FR:
คะแนนเต็ม[n. exp.] (khanaēn tem) EN: full score ; full marks ; highest mark FR:
เข้าขั้น[X] (khao khan) EN: up to the mark FR:
ขีด[n.] (khīt) EN: dash ; hyphen ; stroke ; mark FR: trait [m]
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line FR: tracer ; marquer ; délimiter
โคมูตร[n.] (khōmūt) EN: punctuation mark marking the end of a story (๛) FR:
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายอัศเจรีย์ [n. exp.] (khreūangmāi) EN: ! ; exclamation mark ; interjection point FR: ! ; point d'exclamation [m]
เครื่องหมายบริการ[n. exp.] (khreūangmāi) EN: service mark ; servicemark FR:
เครื่องหมายคำพูด[n. exp.] (khreūangmāi) EN: quotation mark FR:
เครื่องหมายคำถาม[n.] (khreūangmāi) EN: ? ; question mark FR: ? ; point d'interrogation [m]
เครื่องหมายปรัศนี [n. exp.] (khreūangmāi) EN: ? ; question mark ; interrogation point ; interrogation mark FR: ? ; point d'interrogation [m]
เครื่องหมายรับรอง[n. exp.] (khreūangmāi) EN: hallmark ; certification mark FR: label [m]
เครื่องหมายร่วม[n. exp.] (khreūangmāi) EN: collective trade mark ; collective mark FR:
เครื่องหมายวรรคตอน[n.] (khreūangmāi) EN: punctuation mark FR: signe de ponctuation [m]
ลายลักษณ์[n.] (lāilak) EN: writing ; mark FR:
ลากข้าง (–า)[n.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
–า[symb.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
ไม้[n.] (māi) EN: Thai tone mark ; tone sign ; vowel symbol FR:
หมาย[v.] (māi) EN: mark ; check off ; note ; make a sign FR: marquer ; indiquer au moyen d'un signe ; repérer
ไม้มลาย (ไ-)[n.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)
ไ-[symb.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)

-mark- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorschubzeichen {n}alignment mark
Verbandszeichen {n}association mark
Knochenmark {n}; Mark
Brandfleck {m}; versengte Stelle; verbrannte Stellescorch mark
Kratzer {m}claw mark
Kollektivmarke {f}collective mark
Eckpunkt {m}corner mark
Korrekturzeichen {n}correction mark
Beschnittzeichen {n}crop mark
Mark {f} | Deutsche Mark
Aussprachezeichen {n}diacritical mark
Erkennungszeichen {n}distinctive mark
Teilstrich {m}graduation mark
Kennmarke {f}identification mark
Satzzeichen {n}punctuation mark
Fragezeichen {n} | ein Fragezeichen setzen | etw. mit einem (großen) Fragezeichen versehenquestion mark | to put a question mark | to put a (big) question mark over sth.
Passmarke {f}register mark
Dienstleistungszeichen {n}service mark
Schattenmerkmal {n}shadow mark
Standortzeichen {n}shelf mark
Rußfleck {m}soot mark
Betonungszeichen {n}stress mark
Hochkomma {n}tick mark
Taktmarke {f}timing mark

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mark-
Back to top