ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-launch-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น launch, *launch*,

-launch- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง
There is a launch window in 31 days when Earth is in the proper position.มีหน้าต่างเปิดตัวใน 31 วันคือ เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม
The launch window for re-entry is 28 days.หน้าต่างเปิดตัวรายการใหม่เป็น 28 วัน
The launch windows are critical for both spacecrafts.หน้าต่างเปิดตัวมีความสำคัญ สำหรับทั้งยานอวกาศ
But we have to initiate an escape launch in two days.แต่เราต้องเริ่มต้น เปิดตัวอย่างหลบหนีในวันที่ สอง
To get enough velocity for an escape launch with Earth that far out of position we will need a full power burn from Discovery of over 120 seconds.ที่จะได้รับความเร็วพอสำหรับ การเปิดตัวหลบหนี กับโลกที่ไกลออกจากตำแหน่ง เราจะต้องมีการเผาไหม้ พลังงานเต็มรูปแบบจาก
Otherwise, why would we be leaving weeks ahead of our launch window?สัปดาห์ที่ผ่านมาจะออกไป ข้างหน้าของหน้าต่างการเปิดตัวของเราหรือไม่
Is that why we are making our escape launch before the launch window?นั่นคือเหตุผลที่เราจะทำให้การ เปิดตัวการหลบหนีของเรา ก่อนที่จะเปิดหน้าต่างหรือไม่
Ok. start sending the launch sequence in reverse order. yes, sir.เราจะสลับวงจรการบิน ป้อนวงจรการบินย้อนกลับ Fitz-Hume ถือสายนี้ไว้ ให้สายต่อกันตลอด
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ
Uh, Mission Control, is the launch pad construction complete? Uh, roger.อ่า มิชชั่น คอลโทรล การติดตั้งกระสวย เป็นไงบ้าง
You'd need a satellite and launch capabilities to orbit it.คุณจะต้องมีดาวเทียมและ เปิดตัวความสามารถ ในการโคจรรอบมัน

-launch- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ, 发射站 / 發射站] launch pad (for rocket or projectile)

-launch- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローンチ[, ro-nchi] (n,vs) launch
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
打って出る[うってでる, uttederu] (v1) to launch oneself upon; to make one's debut
撃ち込む[うちこむ, uchikomu] (v5m) to fire into (e.g. a crowd); to launch (e.g. missiles); to lob (e.g. grenades)
殴り込む;擲り込む[なぐりこむ, nagurikomu] (v5m,vi) to raid; to launch an attack; to invade
発売[はつばい, hatsubai] (n,vs) sale; offering for sale; release (for sale); launch (product); (P)
船架[せんか, senka] (n) (1) slipway; (2) cradle used on a slipway for launch or repair of small ships
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish

-launch- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอสแอลเอส[X] (Ēs.Aēl.Ēs. ) EN: SLS (Space Launch System) FR:
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate ; instigate ; foment FR: initier ; susciter ; instiguer
ลูกค้ารายแรก[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: first customer ; launch customer FR: premier client [m] ; premier acheteur [m]
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด[v. exp.] (nam phalitt) EN: launch a new product FR: lancer un nouveau produit
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize ; publish ; launch FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter ; disséminer ; publier ; lancer
เปิดบริการ[v. exp.] (poēt børikā) EN: launch FR: inaugurer ; lancer
เปิดให้ใช้งาน[v. exp.] (poēt hai ch) EN: launch FR: lancer
เปิดโครงการ[v. exp.] (poēt khrōng) EN: launch FR:
เปิดตัว[v. exp.] (poēt tūa) EN: introduce ; launch ; unveil FR: introduire ; lancer
เรือยนต์[n.] (reūa yon) EN: powerboat ; motorboat ; motor ship ; motor vessel ; launch FR: bateau à moteur [m] ; embarcation à moteur [f] ; canot automobile [m]
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first FR: initier ; entreprendre ; commencer
เริ่มโครงการ[v. exp.] (roēm khrōng) EN: launch FR:
เริ่มปฏิบัติการ[v. exp.] (roēm patiba) EN: mount ; launch FR: lancer
เริ่มทำ[v. exp.] (roēm tham) EN: begin ; kick off ; launch FR: commencer
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
เริ่มวางขาย[v. exp.] (roēm wāng k) EN: launch FR: lancer
ยิงดาวเทียม[v. exp.] (ying daothi) EN: launch an artificial satellite FR:
ยิงจรวด[v. exp.] (ying jaruat) EN: launch a rocket FR: lancer une fusée
โยนหินถามทาง[v. exp.] (yōn hin thā) EN: launch a trial ballon ; test the waters ; take a shot in the dark FR:

-launch- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markteinführungstermin {m}market launch date

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -launch-
Back to top