ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-languor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น languor, *languor*,

-languor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถีนมิทธะ[n.] (thīnamittha) EN: sloth and torpor ; sloth and drowsiness ; torpor and languor ; stolidity and drowsiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -languor-
Back to top