ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*languor*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น languor, -languor-

*languor* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
languor (n.) ความอ่อนเพลีย See also: ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, ความเซื่องซึม, ความเชื่องช้า Syn. weakness
English-Thai: HOPE Dictionary
languor(แลง'เกอะ) n. ความอ่อนเพลีย,ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ความเซื่องซึม,ความเชื่องช้า, See also: languorous adj. ดูlanguor
English-Thai: Nontri Dictionary
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
languorอาการโผเผ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

*languor* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倦怠[けんたい, kentai] (n,vs) languor; fatigue; weariness; boredom; (P)
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy
物憂げ;懶げ;物うげ[ものうげ, monouge] (adj-na) languorous; weary; listless

*languor* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถีนมิทธะ[n.] (thīnamittha) EN: sloth and torpor ; sloth and drowsiness ; torpor and languor ; stolidity and drowsiness FR:

*languor* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mattigkeit {f}languor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *languor*
Back to top