ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inexperienced-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inexperienced, *inexperienced*,

-inexperienced- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's really important that the inexperienced Crown Princess shouldn't make mistakes.จริงๆแล้วประสบการณ์นั้นสำคัญมากเจ้าหญิงไม่ควรทำผิดพลาด
They're all either too inexperienced or too expensive.พวกเธอไม่มีประสบการณ์เลย ไม่ก็แพงเกินไป
That's something only an inexperienced unsub would do.นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ต้องสงสัย ที่อ่อนประสบการณ์เท่านั้นจะทำ
I took a chance on a young, inexperienced author.ฉันเลือกนักเขียนหนุ่มที่เขาไม่มีประสบการณ์
Our honored guest asks too much of inexperienced hands.ผู้มีเกียรติของเราถามมากเกินไป ของมือที่ไม่มีประสบการณ์
Shy, inexperienced with women?ขี้อาย ไม่มีประสบการณ์เรื่องผู้หญิง
A young, inexperienced one.ยังเด็ก ไม่มีประสบการณ์
Reckless and arrogant, a rude, inexperienced manager who doesn't even know how to knock on the door.หยิ่งและสะเพร่า ไม่รู้จักการเคาะประตู ไม่มีมารยาท แถมยังเป็นผู้จัดการทีมที่ดื้ออีกต่างหาก
Mako is too inexperienced to rein in her memories during combat.มาโกะอ่อนประสบการณ์เกินกว่า จะควบคุมความทรงจำระหว่างต่อสู้
I don't wanna be a sweet, inexperienced guy who's never been worth kissing.คนไม่รู้หวานใครน้ำมูกแม้มูลค่าการจูบ
We had the inexperienced Nakanishi write it up in just one night.อย่างที่ฉันคิดเลย มันดูยืดหยุ่นเกินไป ข้อตกลงก่อนการให้ยืม
Well, if you do, then he'll definitely say "yes." (laughs) Virgin-- a sexually inexperienced woman,ก็ถ้าเธอไปขอ เขาคงตอบ "ตกลง" อยู่แล้ว สาวเวอร์จิ้น ที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องเซ็กส์

-inexperienced- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, 雏儿 / 雛兒] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo

-inexperienced- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice
豎子;孺子;竪子(iK)[じゅし, jushi] (n) (1) child; young lad; (2) stripling; greenhorn; inexperienced person
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person

-inexperienced- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไก่อ่อน[n.] (kai-øn) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ไก่อ่อนสอนขัน[n.] (kai-ønsønkh) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasop) EN: inexperienced ; callow FR: inexpérimenté
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter FR:
ไม่ชำนาญ[adj.] (mai chamnān) EN: inexperienced ; unskilled ; inexpert FR: inexpérimenté
ไม่มีประสบการณ์[adj.] (mai mī pras) EN: inexperienced FR: inexpérimenté ; sans expérience
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced ; novice FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green FR:
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced FR:
ยังไม่มีประสบการณ์[v. exp.] (yang mai mī) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté
ยังไม่เป็นผู้ใหญ่[v. exp.] (yang mai pe) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté

-inexperienced- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerfahren; unbewandert {adj} | unerfahrener; unbewanderter | am unerfahrensten; am unbewandertsteninexperienced | more inexperienced | most inexperienced

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inexperienced-
Back to top