ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-furniture-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น furniture, *furniture*,

-furniture- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But my friend, Jason, would love furniture like this.แต่เพื่อนฉัน เจสัน เขาชอบเครื่องเรือนแบบนี้ล่ะ
You've even been stealing furniture from us. Shame!แกขโมยเฟอร์นิเจอร์ไปจากเรา น่าละอายที่สุด
I loved every stick of furniture in that place.ฉันได้ชุดนี้จากร้านมือสอง เหรียญเดียวเอง
Thanks again for the furniture and the stereo.ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อ เฟอร์นิเจอร์และสเตอริโอ
Confide in your very own furniture friendsห้อมล้อมเธอไปด้วยเพื่อน ๆ เฟอร์นิเจอร์
Then us having all these expensive looking furniture added to us..งั้นที่เราได้เฟอร์นิเจอร์แพงๆพวกนี้มา ก็เรียกว่า...
I'm glad the house, furniture and roads are to your taste, and that Lady Catherine's behaviour is friendly and obliging.-ฉันดีใจนะ ที่เธอชอบเฟอร์นิเจอร์และถนนหนทาง -และการฎิบัติของเลดี้แคทเธอรีน ซึ่งเป็นมิตรและมีเมตตา
After his release, Junior Palaita got a job working for a furniture company and lives with his family.หลังจากถูกปล่อยตัว จูเนียร์ ได้งานในบริษัทเฟอร์นิเจอร์ และอยู่กับครอบครัว
I moved the furniture back!ฉันเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ออกแล้วนะ
For the baby, for julie's class trip, the patio furniture and everything else susan's got me paying for.เพื่อลูก เพื่อคลาสเรียนของจูลี่ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งลานบ้าน และก็หลายๆสิ่งที่ซูซานทำให้ผมต้องหาเงินมาจ่าย
She said she had to buy something from the furniture departmentเธอเข้าไปซื้อของที่แผนกเฟอร์นิเจอร์
I just like being a piece of furniture in your weird life.ฉันแค่เหมือนเป็นส่วนนึงในชีวิตที่แปลกประหลาดของเธอ

-furniture- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爪儿[zhuǎ r, ㄓㄨㄚˇ ㄖ˙, 爪儿 / 爪兒] paws (of small animal); same as 爪子; legs of furniture or apparatus; stupid person

-furniture- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンファーニチャー[, a-banfa-nicha-] (n) urban furniture
スチール家具[スチールかぐ, suchi-ru kagu] (n) steel furniture
ストリートファーニチャー[, sutori-tofa-nicha-] (n) street furniture
ストリートファーニチュア[, sutori-tofa-nichua] (n) street furniture
ファーニチャー[, fa-nicha-] (n) furniture
ユニット家具[ユニットかぐ, yunitto kagu] (n) unit furniture
ラタン家具[ラタンかぐ, ratan kagu] (n) rattan furniture
什器[じゅうき, juuki] (n) utensil; appliance; furniture
家具屋[かぐや, kaguya] (n) furniture store; furniture dealer
家具等[かぐとう, kagutou] (n) furniture and the like
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
居抜き[いぬき, inuki] (n) going concern; stocks and all; goods and furniture included
細工所[さいくじょ;さいくどころ, saikujo ; saikudokoro] (n) (1) (さいくじょ only) (See 工房) workshop; (2) Heian and Kamakura-period furniture workshop (established in temples and various government bodies); (3) Edo period office which administered tenders for arms, armor, etc.
腰掛け台;腰掛台;腰かけ台[こしかけだい, koshikakedai] (n) (See 腰掛け) bench (i.e. for bathroom); seat; small piece of furniture upon which one can sit on
装束[しょうぞく;そうぞく(ok);そうずく(ok), shouzoku ; souzoku (ok); souzuku (ok)] (n,vs) costume; personal appearance; interior decoration; landscaping; furniture

-furniture- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟอร์นิเจอร์[n.] (foēnijoē) EN: furniture FR: ameublement [m] ; meubles [mpl]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items ; teaching aids FR:
คอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์[TM] (Khønsep Foē) EN: Koncept Furniture FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreū) EN: furniture ; household furnishings FR: mobilier [m] ; meuble [m]
ปัดฝุ่น[v. exp.] (pat fun) EN: dust the furniture FR: dépoussiérer
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย[org.] (Samākhom Ut) EN: Thai Furniture Industries Association (TFA) FR:
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน[n. exp.] (utsāhakam k) EN: Furniture Industries FR:

-furniture- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernmöbel {n}country furniture
Wohnmöbel {pl}household furniture
Möbelstück {n}piece of furniture
Stahlrohrmöbel {n}tubular furniture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -furniture-
Back to top