ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*furniture*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น furniture, -furniture-

*furniture* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furniture (n.) เครื่องเรือน See also: เครื่องตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์
furniture van (n.) รถบรรทุกเครื่องเรือน Syn. removal van
furniture van (n.) รถบรรทุกสำหรับขนเครื่องเรือน Syn. moving van
English-Thai: HOPE Dictionary
furniture(เฟอร์'นิเชอะ) n. เฟอร์นิเจอร์,เครื่องเรือน
English-Thai: Nontri Dictionary
furniture(n) เครื่องเรือน,เครื่องเฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้าน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedroom furnitureเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน [TU Subject Heading]
Furnitureเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องตกแต่งบ้าน (n.) furniture See also: household furnishings Syn. เครื่องประดับบ้าน
เครื่องประดับบ้าน (n.) furniture See also: household furnishings Syn. เครื่องตกแต่งบ้าน
เครื่องเรือน (n.) furniture See also: household furnishings Syn. เครื่องตกแต่งบ้าน, เครื่องประดับบ้าน
เฟอร์นิเจอร์ (n.) furniture Syn. เครื่องเรือน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The furniture's all Maurice Valencia.เฟอร์นิเจอร์ของมาไรซ์ วาเลนเซีย
But my friend, Jason, would love furniture like this.แต่เพื่อนฉัน เจสัน เขาชอบเครื่องเรือนแบบนี้ล่ะ
You've even been stealing furniture from us. Shame!แกขโมยเฟอร์นิเจอร์ไปจากเรา น่าละอายที่สุด
She got the furniture, the stereo, the good TV.เธอได้เฟอร์นิเจอร์ไป ได้สเตอริโอไป ได้ทีวีไป
Of drunken routs, in which more things were broken than heads and furniture, sister!แล้วก็ยังเป็นขี้เมาที่ชอบอาละวาด เขาทำลายข้าวของและเฟอร์นิเจอร์มากมายเวลาเมา
I loved every stick of furniture in that place.ฉันได้ชุดนี้จากร้านมือสอง เหรียญเดียวเอง
Thanks again for the furniture and the stereo.ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อ เฟอร์นิเจอร์และสเตอริโอ
Germans go into Jewish homes and they just take what they want, furniture, valuables, anything.เยอรมันบุกบ้านยิว มันอยากยกก็ยกเอาไป เฟอร์นิเจอร์ ของมีค่า ยกไปหมด
Confide in your very own furniture friendsห้อมล้อมเธอไปด้วยเพื่อน ๆ เฟอร์นิเจอร์
Then us having all these expensive looking furniture added to us..งั้นที่เราได้เฟอร์นิเจอร์แพงๆพวกนี้มา ก็เรียกว่า...
Your furnitures, I've taken it back to my place.มันอะไรกันเนี่ย? เป็นอะไรไปนะ ฮานาซาวะ รูอิ
I'm glad the house, furniture and roads are to your taste, and that Lady Catherine's behaviour is friendly and obliging.-ฉันดีใจนะ ที่เธอชอบเฟอร์นิเจอร์และถนนหนทาง -และการฎิบัติของเลดี้แคทเธอรีน ซึ่งเป็นมิตรและมีเมตตา

*furniture* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 伙] assistant; furniture; partner
轮脚[lún jiǎo, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˇ, 轮脚 / 輪腳] caster (furniture wheel)
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家 / 傢] furniture; tool
家具[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, 家具 / 傢俱] furniture; also written 家俱
家俱[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, 家俱] furniture; variant of 傢俱|家具
爪儿[zhuǎ r, ㄓㄨㄚˇ ㄖ˙, 爪儿 / 爪兒] paws (of small animal); same as 爪子; legs of furniture or apparatus; stupid person
家俱[jiā jū, ㄐㄧㄚ ㄐㄩ, 家俱] furniture

*furniture* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンファーニチャー[, a-banfa-nicha-] (n) urban furniture
カナッペ;カナペ[, kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P)
スチール家具[スチールかぐ, suchi-ru kagu] (n) steel furniture
ストリートファーニチャー[, sutori-tofa-nicha-] (n) street furniture
ストリートファーニチュア[, sutori-tofa-nichua] (n) street furniture
ファーニチャー[, fa-nicha-] (n) furniture
ユニット家具[ユニットかぐ, yunitto kagu] (n) unit furniture
ラタン家具[ラタンかぐ, ratan kagu] (n) rattan furniture
什器[じゅうき, juuki] (n) utensil; appliance; furniture
什物[じゅうもつ, juumotsu] (n) furniture; fixtures; utensil; treasure
古道具[こどうぐ;ふるどうぐ, kodougu ; furudougu] (n) old furniture; curios; secondhand goods
器物[きぶつ, kibutsu] (n) container; receptacle; utensil; furniture; fixture; personal property (legal); (P)
家什[かじゅう, kajuu] (n) furniture; fixtures
家具[かぐ, kagu] (n) furniture; (P)
家具屋[かぐや, kaguya] (n) furniture store; furniture dealer
家具等[かぐとう, kagutou] (n) furniture and the like
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
寄せ木細工;寄木細工[よせぎざいく, yosegizaiku] (n) wooden mosaic work; parquetry; wooden mosaic (e.g. on a piece of furniture); marquetry; marqueterie
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P)
居抜き[いぬき, inuki] (n) going concern; stocks and all; goods and furniture included
搬入[はんにゅう, hannyuu] (n,vs) taking in; bringing in (esp. heavy objects, artwork, furniture); carrying in; (P)
細工所[さいくじょ;さいくどころ, saikujo ; saikudokoro] (n) (1) (さいくじょ only) (See 工房) workshop; (2) Heian and Kamakura-period furniture workshop (established in temples and various government bodies); (3) Edo period office which administered tenders for arms, armor, etc.
腰掛け台;腰掛台;腰かけ台[こしかけだい, koshikakedai] (n) (See 腰掛け) bench (i.e. for bathroom); seat; small piece of furniture upon which one can sit on
装束[しょうぞく;そうぞく(ok);そうずく(ok), shouzoku ; souzoku (ok); souzuku (ok)] (n,vs) costume; personal appearance; interior decoration; landscaping; furniture
調度[ちょうど, choudo] (n,vs) supplies; furniture; fixtures

*furniture* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟอร์นิเจอร์[n.] (foēnijoē) EN: furniture FR: ameublement [m] ; meubles [mpl]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items ; teaching aids FR:
คอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์[TM] (Khønsep Foē) EN: Koncept Furniture FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreū) EN: furniture ; household furnishings FR: mobilier [m] ; meuble [m]
ปัดฝุ่น[v. exp.] (pat fun) EN: dust the furniture FR: dépoussiérer
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย[org.] (Samākhom Ut) EN: Thai Furniture Industries Association (TFA) FR:
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน[n. exp.] (utsāhakam k) EN: Furniture Industries FR:

*furniture* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernmöbel {n}country furniture
Wohnmöbel {pl}household furniture
Möbelstück {n}piece of furniture
Stahlrohrmöbel {n}tubular furniture
Möbelhändler {m}furniture dealer
Möbeltransportgeschäft {m}furniture removers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *furniture*
Back to top