ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-frightful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frightful, *frightful*,

-frightful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Evil old woman considered frightful or ugly." It's 12 down.หญิงชั่วร้ายน่าเกลียด.. 12 แนวตั้ง
¶ Oh, the weather outside is frightful#โอ้ว อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง#
¶ The weather outside is frightful#อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง#

-frightful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御面相;ご面相[ごめんそう, gomensou] (n) frightful face

-frightful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าหวาดเสียว[adj.] (nā wātsīo) EN: thrilling ; frightful FR: effroyable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -frightful-
Back to top