ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-frailty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frailty, *frailty*,

-frailty- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The frailty of human was so beautiful so beautiful, I had to paint themความอ่อนไหวในจิตใจของคน เป็นสิ่งที่สวยงาม มันงดงามยิ่งนัก หม่อมฉันจึงเขียนภาพเหล่านั้น
That's the frailty of genius, John,นั่นคือความเปราะบางของความอัจฉริยะ...
That's the frailty of genius, it needs an audience.นั่นแหละคือจุดอ่อนของอัจฉริยะ มักต้องการผู้ชมเสมอ
A brutal killer betrayed by the frailty of his own flesh.ฆาตกรเลือดเย็นถูกหักหลัง โดยรอยเลือดของเขา
Saw their frailty and their love.เห็นความอ่อนแอและความรักของพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -frailty-
Back to top