ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-forsaken-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น forsaken, *forsaken*,

-forsaken- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schultz, why have you forsaken me?ชูลท์ซ ทำไมทำกับฉันอย่างนี้
So you were gang raped, forsaken by your parents and became a runaway. My father beat me up.เธอเป็นพวกเด็กมีปัญหา พ่อเม่เลิกกันงั้นสิ
Well, since I'm doomed to die on this forsaken island,งั้น, ตั้งแต่ฉันถูกกำหนดมาเพื่อตาย บนเกาะที่ถูกที้งนี้,
The Lord has forsaken me, Richard.พระผู้เป็นเจ้า ทอดทิ้งฉันไปแล้ว ริชาร์ด
Now that she's been forsaken by His Majesty, she'll know what it feels like to be me.ตอนนี้นางถูกฝ่าบาททอดทิ้ง แล้วนางจะรู้สึกเช่นเดียวกับข้า
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ
Since you've abused, neglected, betrayed and forsaken her love since the moment she could feel.ทั้งๆที่คุณทั้งทำร้าย ทิ้งขว้าง หักหลัง และละเลยความรักจากเธอ ตั้งแต่เธอเริ่มจำความได้
The gods have forsaken us. We make our own chances now. Aargh!พระเจ้าทอดทิ้งเราแล้ว เราต้องหาโอกาศรอดเอง มาครอส มาครอส
That we would fade from memory, forsaken by history.พวกเรากำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ถูกลบไปจากประวัติศาสตร์
My so-called friends have forsaken me.เพื่อนฉัน\ ทิ้งฉันกันหมด
Have you completely forsaken your nature?นายเคยละทิ้งธรรมชาติของนาย อย่างหมดสิ้นรึเปล่า?
I crafted our lurid reputation in order to fend off the most insidious evil that's been lurking this forsaken country of ours.เราสรรสร้างเรื่องขนหัวลุกต่างๆ ขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัว จากปีศาจเจ้าเล่ห์ที่บุกรุกเข้ามา ในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งของพวกเรา

-forsaken- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
班女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman

-forsaken- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
ถูกทอดทิ้ง[v. exp.] (thūk thøtth) EN: be abandoned ; be neglected ; be forsaken FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -forsaken-
Back to top