ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*forsaken*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น forsaken, -forsaken-

*forsaken* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forsaken (adj.) ว่างเปล่า See also: ซึ่งถูกละทิ้ง, ซึ่งรกร้าง Syn. deserted, barren
English-Thai: HOPE Dictionary
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schultz, why have you forsaken me?ชูลท์ซ ทำไมทำกับฉันอย่างนี้
Jumped overboard about 200 yards out to sea... swam back to this godforsaken place.กระโดดลงน้ำ ประมาณ 200 หลาออกไปทะเล ... ว่ายกลับไปนี้ สถานที่ปราศจากพระผู้เป็นเจ้า
Ferguson's sausages... only good thing that came out of that godforsaken place.ไส้กรอก Ferguson 's ... สิ่งที่ดีเท่านั้น ที่มาจากสถานที่ที่ป?
In all my godforsaken life, I've never known... what it was like to want to kill somebody until now.ปราศจากพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของฉันทั้งหมด, ฉันไม่เค สิ่งที่มันเป็นเช่นกับความต้องการ จะฆ่าใครสักคนจนถึ?
What a godforsaken place!บ้านป่าเมืองเถื่อนอะไรอย่างนี้
So you were gang raped, forsaken by your parents and became a runaway. My father beat me up.เธอเป็นพวกเด็กมีปัญหา พ่อเม่เลิกกันงั้นสิ
Using her magic to force me to climb all those godforsaken stairs.ใช้เวทมนต์บังคับฉันให้ปีนไอ้บันไดนั่น
Well, since I'm doomed to die on this forsaken island,งั้น, ตั้งแต่ฉันถูกกำหนดมาเพื่อตาย บนเกาะที่ถูกที้งนี้,
You're the one who wanted this godforsaken house.คุณเองที่อยากได้ไอ่บ้านเปรตหลังนี้
The Lord has forsaken me, Richard.พระผู้เป็นเจ้า ทอดทิ้งฉันไปแล้ว ริชาร์ด
Big Razor Sis and I were dragged to this god-forsaken place, and were forced to dance all night to arouse erotic energy.*ซือเจ้อภิมหามีดโกนและฉันถูกจับตัวมา *ที่สถานที่.. ที่พระเจ้าี้ถูกทอดทิ้ง *และถูกบังคับเพื่อเต้นทั้งคืน เพื่อปลุกพลังขับทางเพศของพวกเขา*
I don't have a chance in this godforsaken world of ever wrapping my lips around his forty acres and a mule -ควบคุม ตะครุบ และ กินงูของเขา ดุนลิ้นไปยัง... .

*forsaken* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, 蒙昧] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 渺无人烟 / 渺無人煙] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken

*forsaken* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody
班女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman

*forsaken* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
ถูกทอดทิ้ง[v. exp.] (thūk thøtth) EN: be abandoned ; be neglected ; be forsaken FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *forsaken*
Back to top