ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-excitement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excitement, *excitement*,

-excitement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา
But it's always a thrill for a mother to hear that sort of excitement in her son's voice.แต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอสำหรับคนเป็นแม่ ที่ได้ยินลูกชายตัวเองมีความตื่นเต้นแบบนี้... ในน้ำเสียงของเขา
I think it's the excitement only a free man can feel.ฉันคิดว่ามันเป็นความตื่นเต้นเพียงคนฟรีสามารถรู้สึก
Well, I've had far too much excitement for one evening.เอาล่ะ ผมตื่นเต้นพอแล้วสำหรับคืนนี้
Yes, sirree, the excitement never stops.เรื่องสนุกยังไม่จบง่ายๆหรอก
I would've thought it was impossible... but I do believe the excitement of this chase has made you even more beautiful.อารมณ์ตื่นเต้นกลับทำให้เจ้ายิ่งดูงาม
You have never, ever, been able to share in my excitement about anything.คุณไม่ควรอย่างยิ่งที่จะได้มาแบ่งปัน เรื่องตื่นเต้นใดๆ ของฉันอีกแล้ว
That's right. The only real excitement around here is when a train runs through.ถูกแล้วล่ะ สิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆที่อยู่แถวนี้ ก็มีเพียงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่าน
Better explain before all this excitement gives me a heart attack.Better explain before all this excitement gives me a heart attack.
Between the excitement and the sugar buzz, everyone's pretty much... forgotten everything that happened before 8:00 this morning.เพราะความตื่นเต้นกับ ความสดชื่นจากน้ำตาล ทุกคนเลยลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก่อน 8 โมงเช้าวันนี้
My excitement from the top of someplace very high!ความตื่นเต้นของฉันจากด้าน บนของบางแห่งสูงมาก!

-excitement- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ˊ ㄎㄨㄤˋ, 热泪盈眶 / 熱淚盈眶] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved

-excitement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イクサイトメント[, ikusaitomento] (n) excitement
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
大慌て[おおあわて, ooawate] (adj-na,n) great excitement
狂躁;狂騒[きょうそう, kyousou] (n) mania; wild excitement

-excitement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; make a tir ; attract attention ; attract interest ; cause excitement ; be of interest FR: faire sensation
กะดี๊กะด๊า[v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited FR:
กามฉันท์[n.] (kāmmachan) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
กามฉันทะ[n.] (kāmmachanth) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
ความเร่าร้อน[n.] (khwām raorø) EN: excitement (of) FR:
ความตื่นตาตื่นใจ[n.] (khwām teūnt) EN: excitement FR:
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnt) EN: excitement ; agitation FR: excitation [f]
ความเย้ายวนใจ[n. exp.] (khwām yao y) EN: excitement ; charms FR:
ตาโต[v.] (tātō) EN: look with excitement FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -excitement-
Back to top