ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-erudite-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น erudite, *erudite*,

-erudite- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's right, listen to your sister. Tris, I think you should go to erudite and kill Jeanine yourself.ทริส เธอไม่สามารถฆ่าคนไปทั่วได้ หล่อนพูดถูก ฟังน้องเธอบ้าง
Jeanine believes that Erudite are the most fit to govern because they are the smartest.ฉันขอถามหนึ่งคำถาม เจนีนเชื่อว่ากลุ่มผู้มีสติปัญญาคือผุ้เหมาะสม ที่จะปกครอง เพราะพวกเขาฉลาดที่สุด
You tested positive for Erudite so you must have the intellectual capacity.เธอผ่านด่านผู้มีปัญญา แสดงว่าเธอมีความสามารถทางปัญญา น่าขันเหรอ?

-erudite- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, 博古通今] conversant with things past and present; erudite and informed
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, 博学多才 / 博學多才] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able

-erudite- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
博聞[はくぶん, hakubun] (adj-na,n) well-informed; erudite
彬蔚[ひんうつ, hin'utsu] (n) erudite and refined; handsome

-erudite- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīe) EN: erudite ; learned ; highly educated ; knowledgeable ; scholarly FR: érudit
พิทูร[adj.] (phithūn) EN: clever ; well versed ; erudite ; wise FR: intelligent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -erudite-
Back to top