ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-enjoyment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enjoyment, *enjoyment*,

-enjoyment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ
If we have impacted negatively on your enjoyment of the third hole, I apologise!ถ้าเราไปกระทบกระแทกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อความสนุกสนานของคุณที่หลุมที่ 3 นี่ ผมก็ขออภัยด้วย
My hysterical ex-fiancée here is just on her way to the airport, so your enjoyment of the rest of the course will be just as it should be!คู่หมั้นเก่าที่ตีโพยตีพายของผม กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินแล้ว ดังนั้นความสนุกสนานที่เหลือของคุณที่สนามนี่ ก็จะกลับคืนมาเองแหละ
In fact, there are few people in England who have more true enjoyment of music.จริงๆ แล้วมีคนในอังกฤษไม่กี่คนหรอก ที่จะสนุกสนานไปกับดนตรี
You know, the only enjoyment I got back in college, Shawn, was watching your asshole father humiliate your shit all over the place.นายก็รู้หนทางเดียวที่จะสนุกกับมัน ฉันต้องกลับไปที่โรงเรียน ชอว์น คอยเฝ้ามอง ตูดของพ่อนาย ขายหน้าขายตาพ่อของนาย ที่มารวมกันทั้งหมดในที่นี้
What enjoyment does he get out of the ones on his back?ความหรรษาอะไรที่เขาได้รับจาก อันที่อยู่บนหลังของเขา?
* It may not be reproduced, hardsubbed or be used for any commercial purpose* * it is strictly for personal enjoyment on it's own and may not to be used in a manner that will incur an infringement in copyright or of any aspect legal in nature"เป็นอังกฤษโดยOnionring ห้ามทำhardsubbed
But his enjoyment of killing is beginning to disrupt his organization.แต่ความสนุกในการฆ่าของเขา เริ่มขัดจังหวะระเบียบการฆ่า
Or maybe the baby crying interfered with his enjoyment of watching the babysitter bleed out?ที่ฝังลึกอยู่กับการถูกทอดทิ้ง หรือบางทีเสียงเด็กร้อง มันรบกวนความสุขของเขา
I did feel an unmistakable sense of enjoyment there.ความรู้สึกนี้ คือความพึงพอใจ ไม่ผิดแน่
There are two levels to his M.O., the first being the enjoyment he gets from taking one of his victim's fantasies and turning it into a nightmare.วิธีการฆ่าเขามี 2 ระดับ ขั้นแรกคือมีความสุขที่เขาได้รับ จากการนำหนึ่งในจินตนาการของเหยื่อ
You can consider them fair trade for the enjoyment that Kevin gave me.เจ้าจะเห็นว่า มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม สำหรับความบันเทิง ที่เควินมอบให้ข้า

-enjoyment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
享有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs) possession; enjoyment
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment
賞玩;賞翫[しょうがん, shougan] (n,vs) appreciation; admiration; enjoyment
道楽仕事[どうらくしごと, dourakushigoto] (n) work done for enjoyment (as a diversion); dilettante work

-enjoyment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment FR:
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กาม-[pref.] (kāmma-) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: the five sensual pleasures ; the five desires ; the sources of sensual pleasure ; objects of sensual enjoyment FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
ความสนุก[n.] (khwām sanuk) EN: enjoyment ; fun ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; agrément [m] ; bonheur [m]
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -enjoyment-
Back to top