ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-endure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น endure, *endure*,

-endure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't published a word in 17 years, and still I have to endure lunatics like you.ฉันไม่ได้เขียนแม้แต่คำเดียวใน 17 ปี แต่ฉันยังต้องทนกับ คนวิกลจริตอย่างนาย
God help me endure !ขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยลูกช้างด้วย!
For things are made to endure in the Shire passing from one generation to the next.สำหรับสิ่งที่ทำด้วยความล้มเหลว/ในไชร์ ..... ผ่านมาจากหนึ่งยุค/ไปข้างหน้า
It is always ready to excuse, to trust, to hope and to endure whatever comes."มันคือการพร้อมที่จะให้อภัย, เชื่อใจ และหวัง... . และยาวนาน
I can no longer endure moments when he looks bored with meฉันไม่สามารถ อดทนได้อีกต่อไป เมื่อเค้าเริ่มเบื่อ ที่จะอยู่กับฉัน
... sincetheStoneAge ,but I'veonly had to endure two years of servitude.... ยุคหินแต่ผมเพิ่งมาพบวิบากกรรมแค่2ปี
But I can't endure the sexyness!แต่ฉันไม่สามารถจะทนกับความรู้สึกแบบนี้ได้!
I won't endure Song-Yang's insults anymore.ข้าจะไม่อดทนกับคำดูถูกของซองหยางอีกแล้ว
Until then, you must endure all the hardships and wait.ถึงตอนนั้น เจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและการรอคอย
Even if Will succeeds, do not ask me to endure the sight of my daughter walking to the gallows.ถึงวิลล์จะทำสำเร็จ อย่าถามพ่อว่า ยอมทนเห็นลูกสาว ตัวเองเดินขึ้นตะแลงแกงรึเปล่า ..
You just have to endure for a little while, right?เธอต้องอดทนอีกนะ ใช่ไหม?
Just endure it for a while, please?ทนอีกนิดเดียวน่า ด้วยโปรด?

-endure- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, 永存] everlasting; to endure forever
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, 惨不忍睹 / 慘不忍睹] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation

-endure- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪る;堪まる[たまる, tamaru] (v5r) (uk) (See 堪らない) to bear (often adds emphasis); to endure
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
居た堪らない;居たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See 居たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P)
耐え得る;耐えうる[たえうる, taeuru] (exp) to withstand; to be able to endure

-endure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
จราก[n.] (jarāk) EN: endure FR:
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient FR: serrer les dents (loc.)
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support FR:
คง[v.] (khong) EN: endure ; stand ; last ; maintain FR: maintenir
กล้ำกลืน[v.] (klamkleūn) EN: tolerate ; endure ; bear FR:
ก้มหน้าทนไป[v. exp.] (komnā thon ) EN: endure with fortitude ; bear patiently FR:
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; have patience ; be patient ; put up with ; tolerate FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
สถาพร[v.] (sathāphøn) EN: endure ; last ; live long FR: durer
สู้ทน[v.] (sūthon) EN: endure ; put up with FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer ; faire avec
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to FR:
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter
ทนทาน[v.] (thonthān) EN: endure ; bear ; stand ; be durable FR: résister ; durer
ทนทุกข์[v.] (thon thuk) EN: suffer ; endure suffering FR:
ทนทุกข์ทรมาน[v.] (thon thuk t) EN: suffer ; endure suffering FR:
ตรากตรำ[v.] (trāktram) EN: suffer ; go through ; endure hardship FR: endurer ; souffrir
ยั่งยืน[v.] (yangyeūn) EN: last ; endure ; continue ; keep on FR: durer
ยืนนาน[v.] (yeūnnān) EN: last ; endure FR: durer
ยืนยง[v.] (yeūnyong) EN: last ; endure ; maintain ; live on ; continue ; persist FR: durer ; persister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -endure-
Back to top