ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-elder-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น elder, *elder*,

-elder- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"after her elder sister has resigned it, and the chosen partner of her fate""หลังจากที่พี่สาวของเธอได้เลิกใช้ก่อน และได้คู่ชีวิตที่เลือกแล้วโดยโชคชะตาของหล่อน"
It's OK I'll explain. This boy is actually my elder brother.ผมจะอธิบายให้ฟัง เด็กคนนี้จริงๆแล้วเป็นพี่ชายของผมเอง
If Lucian was able to get his hands on the blood of a Pure-Born a powerful elder like Amelia or yourself and inject it along with Michael's blood....ถ้าลูเซียนหวังจะเอาสายเลือดบริสุทธิ์มาอยู่ในมือเขา .... ผู้อาวุโสที่ทรงพลังอย่างอมิเลีย
Ji-hoon is my elder brother, I'm Sae-hoon.จีฮุนเป็นพี่ชายผม ผมชื่อแซฮุน
I can't break my promise to Elder Yoon.ฉันไม่สามารถผิดคำสัญญากับท่านยูนได้
But it would be hard on younger sisters not to have their amusement because the elder is still unmarried.แต่มันไม่ยุติธรรมกับพวกน้องๆ ที่จะไม่ได้ออกสังคม เพราะพี่สาวคนโตยังไม่ได้แต่งงาน
But what the elder didn't realize was who he was dealing with!แต่ผู้สิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้คือ เขากำลังมีเรื่องกับใครอยู๋
As her elder brother, you should be more accommodating.ลูกเป็นพี่ชายคนโต ควรจะดูแลน้องบ้างนะ ได้ยินรึเปล่า?
As her elder brother, you should be more accommodating.ลูกเป็นพี่ชายคนโตควรรู้ว่าจะดูแลน้องยังไง
Then.... while you are outside the Palace, we will treat you like our elder brother.ตอนที่องค์ชายอยู่นอกวัง เราจะปฏิบัติกับท่านเหมือนกับท่านเป็นพี่ใหญ่ของเรา
You came, elder Jang.เชิญครับ ผู้อาวุโส Jang
I don't think it's respectful to not pay a visit to an elder in the hospital.ฉันคิดว่ามันไม่สมควรที่จะไม่ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล

-elder- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
[kūn, ㄎㄨㄣ, 昆] descendant; elder brother
[kūn, ㄎㄨㄣ, 晜] descendant; elder brother
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 兄] elder brother
[gē, ㄍㄜ, 哥] elder brother
[xū, ㄒㄩ, 嬃] elder sister
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
伯伯[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 伯伯] father's elder brother; uncle
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, 伯父] father's elder brother; term of respect for older man
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, 大妈 / 大媽] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman)
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)

-elder- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
元勲[げんくん, genkun] (n) elder statesman
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P)
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
兄嫁;嫂[あによめ, aniyome] (n) elder brother's wife; sister-in-law
再従兄[さいじゅうけい, saijuukei] (n) elder second cousin
姉さん(P);姐さん[ねえさん(P);あねさん, neesan (P); anesan] (n) (1) (hon) (usu. 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. 姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. 姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
尊兄[そんけい, sonkei] (pn,adj-no) (pol) an elder brother; elderly person
慈兄[じけい, jikei] (n) affectionate elder brother
阿兄[あけい, akei] (n) elder brother; my dear brother

-elder- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวุโส[adj.] (āwusō) EN: senior ; veteran ; elder FR: aîné ; ancien ; senior
อายุมากกว่า[adj.] (āyu māk kwā) EN: elder FR:
เชษฐา[n.] (chētthā) EN: elder brother FR:
เชษฐบุรุษ[n.] (chētthaburu) EN: elder stateman FR:
เฮีย[n.] (hīa) EN: older brother ; elder brother ; big guy FR: grand frère [m]
เจ๊[n.] (jē) EN: elder sister ; older sister FR:
กะกัง[n.] (kakang) EN: elder brother FR: frère aîné [m]
เขยใหญ่[n. exp.] (khoēi yai) EN: husband of one's elder daughter ; FR: mari de la fille aînée [m]
ขรัว[n.] (khrūa) EN: elder Buddhist monk ; aged Buddhist priest ; aged abbot FR:
โก[n.] (kō) EN: elder brother FR: frère aîné [m]
หลวงพี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Venerable Elder ; Reverend Brother FR:
หลวงพ่อ[n. prop.] (Lūangphø) EN: Venerable Father ; Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk FR:
พี่ชาย[n.] (phīchāi) EN: elder brother ; older brother FR: frère aîné [m] ; grand frère [m] ; frère [m]
พี่เขย[n. exp.] (phī khoēi) EN: elder brother-in-law ; husband of one's elder sister FR: beau-frère (aîné) [m]
พี่สาว[n.] (phīsāo) EN: elder sister FR: soeur aînée [f] ; soeur [f] ; sœur [f] ; grande soeur [f]
ผู้อาวุโส[n. exp.] (phū āwusō) EN: senior person ; elder ; veteran FR: aîné [n] ; aînée [f] ; senior [m] ; ancien [m] ; ancienne [f] ; vétéran [m] ; vieux briscard [m] (fam.)
ผู้สูงอายุ[n. exp.] (phū sūng-āy) EN: elder ; elderly person ; older person ; senior ; elderly FR: senior [m] ; personne du troisième âge [f]
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: senior ; elder ; older person FR: aîné [m] ; ancien [m]
รัฐบุรุษอาวุโส[n. exp.] (ratthaburut) EN: senior statesman ; elder statesman FR:
รดน้ำดำหัว ; รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่[n. exp.] (rotnām damh) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder ; water sprinkling ceremony FR: verser de l'eau parfumée sur les mains des aînés
เฒ่าแก่[n.] (thaokaē) EN: matchmaker ; elder go-between ; go-between who arranges a marriage FR:
เถ้าแก่[n.] (thaokaē) EN: matchmaker ; elder go-between ; go-between who arranges a marriage FR:
เถรี[n.] (thērī) EN: senior nun ; Buddhist nun who has attained ten or more years in nunhood ; woman elder FR:
ทองอุไร [n.] (thøng-urai) EN: yellow elder ; yellow bells ; trumpet vine ; Tecoma stans FR: Tecoma stans
ถอนหงอก[v.] (thøn-ngøk) EN: disrespect someone ; embarrass an elder ; call to task FR:
ตั้วเฮีย[n.] (tūahīa) EN: elder brother ; boss FR:
วุฒิ-[pref. (adj.)] (wutthi-) EN: senior ; elder FR: aîné

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -elder-
Back to top