ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dump-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dump, *dump*,

-dump- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on. Out with it! Tell me, what else would a woman of her class be doing in a dump like this?โธ่เอ้ย บอกมาเถอะ ว่าผู้หญิงมีระดับ อย่างหล่อนจะมาทำอะไรในที่กระจอกๆ แบบนี้
Harve, you and Carl take it out tomorrow and dump it in the drink.ฮาร์ฟ พรุ่งนี่นายกับคาร์ล เอามันไปโยนทิ้งทะเล
This is bad. What do we do with him? We can't just dump him on the street.แย่แน่ๆ, เราจะทำไงกับมัน เอาไปทิ้งไว้ข้างถนนไม่ได้หรอกนะ
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at.โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"...
Go dump this.พยายามลืมเสียนะเฮเก้ เอานี่ไปกินซิ
They dump human waste, bathe and drink, all in one river.พวกเขาทิ้งสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ทั้งหมดเลยลงในแม่น้ำ
I wanted to open the dump valves on oil tankers... ..and smother all those French beaches I'd never see.ไม่ต้องห่วงคุณเดอร์เดน
Where's Lin? Don't dump her on me!อย่าส่งนางมาให้ข้านะ!
Oh, they're not going to dump her in a lake!ต๊าย เธอจะถูกโยนลงสระแล้ว
We went through the garbage dump in the Dominican Republic.เรารื้อดูตามกองภูเขาขยะ ในสาธารณรัฐโดมินิกัน
What if I dump a bucket of water on you?ถ้าฉันสาดน้ำใส่นายล่ะ?
That's okay. We can narrow it down. The county needs a permit to dump carp.ไม่เป็นไรน่า เราจำกัดพื้นที่ได้ เพราะเขตเมืองต้องขออนุญาตปล่อยปลาคาร์ป

-dump- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自卸车[zì xiè chē, ㄗˋ ㄒㄧㄝˋ ㄔㄜ, 自卸车 / 自卸車] dump truck

-dump- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインダンプ[, onraindanpu] (n) {comp} online dump
コアを吐く[コアをはく, koa wohaku] (exp,v5k) {comp} to dump core; to dump memory contents
ゴミ捨て場[ゴミすてば, gomi suteba] (n) dump site
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] (n) {comp} postmortem dump
投げ下ろす;投下ろす[なげおろす, nageorosu] (v5s,vt) (1) to dump (a load of something); (2) to throw from a height; to throw downwards
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダンプ[だんぷ, danpu] dump (vs)
フルダンプ[ふるだんぷ, furudanpu] full dump
メモリダンプ[めもりだんぷ, memoridanpu] memory dump
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump
変更域ダンプ[へんこういきダンプ, henkouiki danpu] change dump

-dump- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัมพ์[v.] (dam) EN: dump FR:
กองขยะ[n. exp.] (køng khaya) EN: pile of garbage ; garbage dump ; rubbish dump FR: tas d'ordures [m]
ระบายสินค้า[v. exp.] (rabāi sinkh) EN: release products ; release commodity ; dump FR: écouler les produits ; écouler la marchandise
รถดัมพ์[n. exp.] (rot dam) EN: dumper truck ; dump truck FR:
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage FR: vider les ordures ; déverser des déchets
ทิ้งขว้าง[v.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject FR:
ที่ทิ้งขยะ[n. exp.] (thī thing k) EN: garbage dump ; rubbish dump FR: décharge [f] ; dépôt d'ordures [m]
ทุ่มตลาด[v.] (thumtalāt) EN: dump ; flood the market (with/by) FR:

-dump- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autofriedhof {m}car dump
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump
Kippe {f}tip; dump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dump-
Back to top