ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dreadfully-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dreadfully, *dreadfully*,

-dreadfully- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm dreadfully sorry we only seem to have two rightsข้าเสียใจด้วยจริงๆ ดูเหมือนเรามีแขนขวาอยู่ 2 ข้าง
I am dreadfully sorry for what took place in the basement.ผมเกรงว่าจะต้องขอโทษคุณ กับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้ดิน
And I'm dreadfully sorry that you have to see the tape.แล้วผมก็เสียใจอย่างยิ่งที่คุณต้องดูเทปนั้น

-dreadfully- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dreadfully-
Back to top