ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-drainage-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drainage, *drainage*,

-drainage- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somewhere on the other side of this wall is the main drainage pipe to the prison's old sewer system.สักที่หลังกำแพงนี้คือท่อระบายน้ำ ต่อไปถึงระบบระบายของเสียอันเก่า สักที่หลังกำแพงนี้คือท่อระบายน้ำ ต่อไปถึงระบบระบายของเสียอันเก่า
I think there's something wrong with the water drainage system.ฉันว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลย\เสียงท่อน้ำ
Anyway, why is the water drainage system acting up all of a sudden?ยังไงก็แล้วแต่ , ทำไมระบบระบายน้ำ เป็นอย่างนั้น?
2 of his best runners end up face-down in a drainage ditch out there in Riverside2 ในคู่แข่งของเขาต้องจบชีวิตลง ในท่อระบายน้ำทิ้งนอกเขตริฟเวอร์ไซด์
Well, the shower area is located above the drainage system.ต้องหาพื้นที่อาบน้ำให้ได้ จากนั้นก็ต้องหาระบบระบายน้ำ
It's over here. It's in the drainage pipe.มันอยู่ที่นี่ ในท่อระบายน้ำ
Grooved Ware in the beginning of modern drainage practices, which we also see in Skara Brae on the west coast of Scotland.เครื่องปั้นเริ่มพบในบริเวณนี้ จะเห็นได้ที่สการา เบรชายฝั่งตะวันตกของสก็อกแลนด์
Excess water gets diverted into these drainage pipes.น้ำที่ล้นจะถูกดูด กลับเข้าไปในท่อน้ำทิ้ง
She had just become 13. Her body was found in a drainage ditch.เธอเพิ่งอายุ13เองร่างของเธอถูกพบที่คูระบายน้ำ
Mr. Fortenberry states he was clearing the ditch to replace a drainage pipe when he located the victim.คุณฟอเท่นเบอรี่เขาบอกว่ากำลังทำความสะอาดคูน้ำอยู่ เพื่อเปลี่ยนท่อระบายน้ำ เมื่อเขาพบเหยื่อแล้ว
Big structures often had drainage tunnels into the sewers in case of flooding down in the subbasements.ตึกใหญ่ๆ ส่วนใหญ่จะมีท่อระบายน้ำเชื่อมไปหาท่อน้ำเสีย ในกรณีที่น้ำท่วม อยู่ลึกลงไปชั้นใต้ของใต้ดิน
Frothy blood suggests a tracheal hemorrhage and the victim fell to his knees but the drainage from the interior wounds is pooled, not smeared so he must have rolled to his side and the shooter steps forward for the kill shot.เลือดที่เป็นฟองแสดงให้เห็นว่า เกิดการตกเลือดในหลอดลม เหยื่อยังคุกเข่าอยู่... แต่เลือดที่ไหลออกมา จากบาดแผลภายใน...

-drainage- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水系[shuǐ xì, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧˋ, 水系] drainage system
流域[liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 流域] river basin; valley; drainage area

-drainage- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P)
ドレナージ[, dorena-ji] (n) drainage
下水工事[げすいこうじ, gesuikouji] (n) drainage (sewerage) works
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal
下水道[げすいどう, gesuidou] (n) drain; sewer; drainage system; (P)
給排水[きゅうはいすい, kyuuhaisui] (n,vs) water supply and drainage

-drainage- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบรูปทางน้ำ[n. exp.] (baēp rūp th) EN: drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำหนีศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centrifugal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centripetal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำวงแหวน[n. exp.] (baēp rūp th) EN: annular drainage pattern FR:
การระบายกรดจากเหมือง[n. exp.] (kān rabāi k) EN: acid mine drainage (AMD) ; acid rock drainage (ARD) FR:
การระบายน้ำ[n. exp.] (kān rabāi n) EN: drainage FR: drainage [m]
คลองระบายน้ำ[n. exp.] (khløng rabā) EN: FR: canal de drainage [m]
ลอกท่อ[v. exp.] (løk thø) EN: clear drains ; clear drainage pipes FR: déboucher une canalisation
พื้นที่รับน้ำ[n. exp.] (pheūnthī ra) EN: catchment area ; watershed ; drainage basin ; drainage area FR:
ร่องระบายน้ำ[n. exp.] (rǿng rabāi ) EN: drainage ditches FR:
สำนักการระบายน้ำ[org.] (Samnak Kān ) EN: Department of Drainage and Sewerage (DDS) FR:
ท่อระบายน้ำ[n. exp.] (thø rabāi n) EN: drainage pipe ; drain ; sewer FR: égout [m] ; tuyau d'évacuation [m]

-drainage- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenablauf {m}floor drainage
Wassereinzugsgebiet {n}catchment area; watershed [Am.]; drainage area
Dachentwässerung {f}roof drainage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -drainage-
Back to top