ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*drainage*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drainage, -drainage-

*drainage* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drainage (n.) การระบายน้ำ
drainage basin (n.) พื้นที่รับน้ำของแม่น้ำหรือทะเลสาบ
English-Thai: HOPE Dictionary
drainage(เดรน'นิจฺ) n. การระบายน้ำ,ระบบการระบายน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
angulate drainage patternแบบรูปทางน้ำเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
braided drainage pattern; interlacing drainage patternแบบรูปทางน้ำประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordant drainage; accordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deranged drainage patternแบบรูปทางน้ำสับสน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordanat drainageทางน้ำไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drainageการระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
espalier drainage pattern; grapevine drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interlacing drainage pattern; braided drainage patternแบบรูปทางน้ำประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lattice drainage pattern; rectangular drainage patternแบบรูปทางน้ำตั้งฉาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trellis drainage pattern; espalier drainage pattern; grapevine drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catheter for Percutaneous Biliary Drainage, Selสายสวนระบายน้ำดีจากตับใหม่ชนิดติดอยู่ได้เอง [การแพทย์]
Drainageการระบายน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
herringbone drainage systemherringbone drainage system, ระบบระบายน้ำแบบก้างปลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
yield of drainage basinyield of drainage basin, ผลผลิตน้ำท่าของลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When they built those roads, they didn't think about drainage, so we had to take a special jeep up to the main road.ตอนพวกเขาสร้างถนนพวกนั้น ไม่ได้คิดถึงการระบายน้ำ เราเลยต้องขับรถจี๊ปพิเศษไปที่ถนนใหญ่
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง...
Somewhere on the other side of this wall is the main drainage pipe to the prison's old sewer system.สักที่หลังกำแพงนี้คือท่อระบายน้ำ ต่อไปถึงระบบระบายของเสียอันเก่า สักที่หลังกำแพงนี้คือท่อระบายน้ำ ต่อไปถึงระบบระบายของเสียอันเก่า
I think there's something wrong with the water drainage system.ฉันว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลย\เสียงท่อน้ำ
Anyway, why is the water drainage system acting up all of a sudden?ยังไงก็แล้วแต่ , ทำไมระบบระบายน้ำ เป็นอย่างนั้น?
2 of his best runners end up face-down in a drainage ditch out there in Riverside2 ในคู่แข่งของเขาต้องจบชีวิตลง ในท่อระบายน้ำทิ้งนอกเขตริฟเวอร์ไซด์
That's the drainage. - Check down there.นั่นทางระบายน้ำ ดูตรงนั้น
Well, the shower area is located above the drainage system.ต้องหาพื้นที่อาบน้ำให้ได้ จากนั้นก็ต้องหาระบบระบายน้ำ
It's over here. It's in the drainage pipe.มันอยู่ที่นี่ ในท่อระบายน้ำ
They gave me the specs for the sewage, drainage, gas and power lines.พวกเขาให้รายละเอียดผมมาสำหรับ น้ำโสโครก การระบายน้ำ แก๊ส และพลังงาน
Grooved Ware in the beginning of modern drainage practices, which we also see in Skara Brae on the west coast of Scotland.เครื่องปั้นเริ่มพบในบริเวณนี้ จะเห็นได้ที่สการา เบรชายฝั่งตะวันตกของสก็อกแลนด์
Yesterday this would've been a simple drainage. But that was before dr.แต่นั่นมันก่อนที่ ดร.หยาง ขู่คนไข้ฉันด้วย ศัลยกรรมทวารหนักเทียม ที่ไม่จำเป็นนั่น

*drainage* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水系[shuǐ xì, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧˋ, 水系] drainage system
流失[liú shī, ㄌㄧㄡˊ ㄕ, 流失] drainage; to run off; to wash away
流域[liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 流域] river basin; valley; drainage area
排水渠[pái shuǐ qú, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄩˊ, 排水渠] drainage
泄流[xiè liú, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧㄡˊ, 泄流 / 洩流] drainage
[zhèn, ㄓㄣˋ, 圳] furrow in field, small drainage

*drainage* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P)
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.)
ドレナージ[, dorena-ji] (n) drainage
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P)
下水工事[げすいこうじ, gesuikouji] (n) drainage (sewerage) works
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal
下水道[げすいどう, gesuidou] (n) drain; sewer; drainage system; (P)
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath
捌け[はけ, hake] (n) drainage; draining
排液[はいえき, haieki] (n) drainage; sewerage
暗渠排水[あんきょはいすい, ankyohaisui] (n) underdrainage
疎通[そつう, sotsuu] (n,vs) (1) (mutual) understanding; communication; (2) removal of blockage (esp. medical); drainage; (P)
給排水[きゅうはいすい, kyuuhaisui] (n,vs) water supply and drainage
部分的肺静脈還流異常[ぶぶんてきはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubuntekihaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR
部分肺静脈還流異常[ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubunhaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR
部分肺静脈還流異常症[ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょうしょう, bubunhaijoumyakukanryuuijoushou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR

*drainage* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบรูปทางน้ำ[n. exp.] (baēp rūp th) EN: drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำหนีศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centrifugal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centripetal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำวงแหวน[n. exp.] (baēp rūp th) EN: annular drainage pattern FR:
การระบายกรดจากเหมือง[n. exp.] (kān rabāi k) EN: acid mine drainage (AMD) ; acid rock drainage (ARD) FR:
การระบายน้ำ[n. exp.] (kān rabāi n) EN: drainage FR: drainage [m]
คลองระบายน้ำ[n. exp.] (khløng rabā) EN: FR: canal de drainage [m]
ลอกท่อ[v. exp.] (løk thø) EN: clear drains ; clear drainage pipes FR: déboucher une canalisation
พื้นที่รับน้ำ[n. exp.] (pheūnthī ra) EN: catchment area ; watershed ; drainage basin ; drainage area FR:
ร่องระบายน้ำ[n. exp.] (rǿng rabāi ) EN: drainage ditches FR:
สำนักการระบายน้ำ[org.] (Samnak Kān ) EN: Department of Drainage and Sewerage (DDS) FR:
ท่อระบายน้ำ[n. exp.] (thø rabāi n) EN: drainage pipe ; drain ; sewer FR: égout [m] ; tuyau d'évacuation [m]

*drainage* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenablauf {m}floor drainage
Wassereinzugsgebiet {n}catchment area; watershed [Am.]; drainage area
Dachentwässerung {f}roof drainage
Drainagekoeffizient {m}drainage coefficient
Dränageöffnung {f}drainage opening
Entwässerungskanal {m}drainage ditch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *drainage*
Back to top