ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-domineering-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น domineering, *domineering*,

-domineering- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, his sister's disappearance, domineering grandma... all that.หนูหมายถึง น้องสาว ของเขาหายตัวไป ตกอยู่ใต้อำนาจ ของคุณย่าขนาดนั้น
Typical story... domineering father, only spoke to him in French even though they grew up in Wyoming.ตำนานเชิงสัญลักษณ์-- พ่อที่ชอบใช้อำนาจ พูดกับเขาด้วยภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าเขาจะเติบโต ในรัฐไวโอมิ่ง
So focus on men who grew up in a broken home and suffered under the guardianship of a domineering parent, as well as those who fell victim to bigotry or bullying.ลองเน้นดูที่ผู้ชายที่โตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์ และต้องอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นพวกชอบบังคับขู่เข็ญ แล้วก็พวกที่เป็นเหยื่อขอการทำร้ายแบบไม่มีเหตุผล

-domineering- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -domineering-
Back to top