ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*domineering*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น domineering, -domineering-

*domineering* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
domineering (adj.) ครอบงำ See also: ควบคุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that considered being domineering? Is that considered being disrespectful?นั่นเรียกว่าโอหังรึเปล่า เรียกว่า ไม่ให้เกียรติรึเปล่า
I mean, his sister's disappearance, domineering grandma... all that.หนูหมายถึง น้องสาว ของเขาหายตัวไป ตกอยู่ใต้อำนาจ ของคุณย่าขนาดนั้น
Typical story... domineering father, only spoke to him in French even though they grew up in Wyoming.ตำนานเชิงสัญลักษณ์-- พ่อที่ชอบใช้อำนาจ พูดกับเขาด้วยภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าเขาจะเติบโต ในรัฐไวโอมิ่ง
So focus on men who grew up in a broken home and suffered under the guardianship of a domineering parent, as well as those who fell victim to bigotry or bullying.ลองเน้นดูที่ผู้ชายที่โตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์ และต้องอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นพวกชอบบังคับขู่เข็ญ แล้วก็พวกที่เป็นเหยื่อขอการทำร้ายแบบไม่มีเหตุผล
Napaloni is aggressive, domineering.เนโพโลนี เขาก้าวร้าว ต้องเหนือผู้อื่น
Based on the fact that one victim was dragged postmortem and the other were dragged alive, we believe that one woman is not as confident in the mission while the other is more domineering.ความจริงที่ว่าเหยื่อคนนึง ถูกลากหลังจากตายแล้ว และอีกคนถูกลากตอนมีชีวิตอยู่ เราเชื่อว่าหญิงคนนึง ไม่มีความมั่นใจในการลงมือ
All right, so they both have hardnosed wives, very domineering.ใช่,แล้ว พวกเขาทั้งคู่มีเมียที่ขี้โมโห ชอบครอบงำ

*domineering* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂傲[kuáng ào, ㄎㄨㄤˊ ㄠˋ, 狂傲] domineering; haughty
跋扈[bá hù, ㄅㄚˊ ㄏㄨˋ, 跋扈] domineering; bossy

*domineering* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband
高飛車[たかびしゃ, takabisha] (adj-na,n) high-handed; domineering; on one's high horse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *domineering*
Back to top