ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disappearance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disappearance, *disappearance*,

-disappearance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ.
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป
They consider its disappearance both an insult and a curse.พวกเขามองว่าการหายตัวไป เป็นคำสบประมาทและคำสาป
Three weeks since the disappearance of author Anna Rivers.3 สัปดาห์แล้วตั้งแต่การหายตัวไป ของนักประพันธ์ แอนนา ริเวอร์ส
Now the cops are saying that the circumstances surrounding the girl's disappearance are similar to several murder-kidnappings in Austin three years ago.ตำรวจบอกว่ารูปการณ์ที่เกิดขึ้น ...กับผู้หญิงที่หายตัวไปน่ะ เหมือนกับคดีลักพาตัวในออสติน เมื่อสามปีก่อนเลย
The disappearance of a particular man... or a national security policy?การหายตัวไปของผู้ชาย_BAR_ ธรรมดาคนนึง หรือนโยบายป้องกันประเทศ
"jeffers' disappearance "was a terrible blow for chandler,การหายตัวไปของ เจฟเฟอร์ มันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับ แซนด์เลอร์
I'd say he is a prime suspect in the disappearance of our dearly missed Krazy-8.เบาะแสของพวกคุณในการตามหาตัวคนร้าย เราสาวไปยังตูโก้เป็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง
Kyle's disappearance was made to look like the two other boys.การหายตัวไปของไคล์ถูกทำให้ดูเหมือนเด็กอีกสองคน
His disappearance is connected with these alien chips.เรื่องมันเกี่ยวกับชิปต่างดาวพวกนี้
Are you suggesting Mr. Ellison... may be complicit in the disappearance of my daughter?คุณกำลังแนะว่า คุณเอลลิสันอาจเป็นผู้สมคบคิด
Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker, accompanied by dignitaries from the nearby moon of Pantora, are sent to investigate the disappearance of the clone troopers on the desolate and forbidding landscape.โอบีวัน เคโนบีกับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ พร้อมด้วยเหล่าผู้นำ จากดวงจันทร์ข้างเคียงนามแพนทอร่า ได้ถูกส่งตัวไปสืบสวนการหายตัว ของเหล่าโคลนทรูปเปอร์

-disappearance- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建文帝[Jiàn wén dì, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, 建文帝] reign name of second Ming emperor, reigned 1398-1402, deposed in 1402 (mysterious disappearance is ongoing conspiracy theory)

-disappearance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失踪[しっそう, shissou] (n,vs) absconding; disappearance
無雪[むせつ, musetsu] (n) (1) (obsc) disappearance of snow (i.e. due to melting); (2) (obsc) lack of snow (i.e. snow not falling)
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P)
隠見;隠顕[いんけん, inken] (n,vs) appearance and disappearance
雲隠れ[くもがくれ, kumogakure] (n,vs) disappearance

-disappearance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสาบสูญ[n.] (kān sāpsūn) EN: disappearance FR: disparition [f]
การสูญหาย[n.] (kān sūnhāi) EN: disappearance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disappearance-
Back to top