ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disappearance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disappearance, -disappearance-

*disappearance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disappearance (n.) การหายวับไป See also: การอันตรธาน
English-Thai: HOPE Dictionary
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป,การสาบสูญ,การสูญหาย,การหายลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disappearanceการสาบสูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mysterious disappearanceความสูญหายโดยปราศจากร่องรอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disappearanceสูญหาย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ.
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป
They consider its disappearance both an insult and a curse.พวกเขามองว่าการหายตัวไป เป็นคำสบประมาทและคำสาป
One year after his disappearance, ominous rumors began circulating.1 ปีหลังจากที่เขาหายตัวไป ก็เริ่มมีข่าวลือเสียหายกระจายออกไป
Three weeks since the disappearance of author Anna Rivers.3 สัปดาห์แล้วตั้งแต่การหายตัวไป ของนักประพันธ์ แอนนา ริเวอร์ส
I can arrest you for impersonating government officials and hold you as material witnesses to Bill Carlton's disappearance, or we can chalk this all up to a bad day, you get into your car, you put this town in your rearview mirror,จะให้ผมจับคุณข้อหาปลอมตัวเป็นเจ้าพนักงาน หรือกันไว้เป็นพยานในคดีบิลล์ คาร์ลตันหายไป หรือว่า..
That these disappearances are the work of...สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลงานของ
These disappearances as much how it started beforeสิ่งต่างๆเป็นเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้น
Now the cops are saying that the circumstances surrounding the girl's disappearance are similar to several murder-kidnappings in Austin three years ago.ตำรวจบอกว่ารูปการณ์ที่เกิดขึ้น ...กับผู้หญิงที่หายตัวไปน่ะ เหมือนกับคดีลักพาตัวในออสติน เมื่อสามปีก่อนเลย
The disappearance of a particular man... or a national security policy?การหายตัวไปของผู้ชาย_BAR_ ธรรมดาคนนึง หรือนโยบายป้องกันประเทศ
"jeffers' disappearance "was a terrible blow for chandler,การหายตัวไปของ เจฟเฟอร์ มันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับ แซนด์เลอร์
Where there are guns, where there are drugs, where there are disappearances, you will hear this name.ที่ไหนมีปืน ที่ไหนมียาเสพติด ที่ไหนคนหายสาบสูญ คุณจะได้ยินชื่อนี้

*disappearance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建文帝[Jiàn wén dì, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, 建文帝] reign name of second Ming emperor, reigned 1398-1402, deposed in 1402 (mysterious disappearance is ongoing conspiracy theory)

*disappearance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude
出没[しゅつぼつ, shutsubotsu] (n,vs) appearing frequently; infesting; appearance and disappearance; (P)
失跡[しっせき, shisseki] (n,vs) absconding; disappearance; (P)
失踪[しっそう, shissou] (n,vs) absconding; disappearance
無雪[むせつ, musetsu] (n) (1) (obsc) disappearance of snow (i.e. due to melting); (2) (obsc) lack of snow (i.e. snow not falling)
神隠し[かみかくし;かみがくし, kamikakushi ; kamigakushi] (n) mysterious disappearance; being spirited away
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P)
隠見;隠顕[いんけん, inken] (n,vs) appearance and disappearance
雲隠れ[くもがくれ, kumogakure] (n,vs) disappearance

*disappearance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสาบสูญ[n.] (kān sāpsūn) EN: disappearance FR: disparition [f]
การสูญหาย[n.] (kān sūnhāi) EN: disappearance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disappearance*
Back to top