ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-deposition-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deposition, *deposition*,

-deposition- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you done with that deposition yet?เธออ่าน คำให้การของพยานเสร็จหรือยัง
And we found a deposition that could help.แล้วยังเจอคำให้การที่อาจช่วยได้
Marissa, I need to remind you this deposition is binding.มาริซซ่า ผมขอเตือนคุณว่า การให้การนี้มันจำเป็น
As in deposition or handlers sheet.มันเป็นคำให้การ หรือบันทึกปากคำ
I threw the deposition because it was the right thing to do. You don't owe me anything.ผมถูกปลดจากงานเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว คุณไม่ได้เป็นหนี้อะไรผม
I've got a deposition to prep for.ผมวางเงินฝากไปก็เพื่อเตรียมพร้อมนะ
How did your deposition go?การสอบปากคำเป็นยังไงบ้าง?
I had to swear an oath before we began this deposition and I don't wanna perjure myself, so I have a legal obligation to say no.ผมต้องให้คำปฏิญาณก่อนให้การ ผมไม่อยากให้การเท็จ ผมจึงต้องพูดความจริงว่า ไม่
My boss wanted me to sit in on the deposition phase.เจ้านายฉันอยากให้นั่งฟังคำให้การ
First two are deposition prep.สองชื่อแรกกับชื่อสุดท้ายครับ
Why the hell'd they move this deposition up?จะเลื่อนวันให้การมาทำไม
Your deposition on the hill-- we know already.เรารู้เรื่องคุณถูกปลดจากหน่วยแล้ว

-deposition- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口供[こうきょう, koukyou] (n,vs) affidavit; deposition
口供書[こうきょうしょ, koukyousho] (n) affidavit; deposition
蒸着[じょうちゃく, jouchaku] (n,vs) (1) (See 真空蒸着) deposition (e.g. vacuum deposition); (2) (See 蒸発) vaporization; evaporation

-deposition- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การให้การของพยาน[n. exp.] (kān haikān ) EN: deposition ; accounts FR: déposition [f]
การทับถม[n. exp.] (kān thaptho) EN: deposition FR: dépôt [m]
การตกตะกอนสะสม[n. exp.] (kān toktakø) EN: deposition ; sedimentation ; lithification FR: sédimentation [f]
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
พลิกคำให้การ[v. exp.] (phlik kham ) EN: retract a statement FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire

-deposition- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufdampfung {f}vapor deposition
Abscheidung {f} aus der Gasphasevapour deposition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -deposition-
Back to top