ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*deposition*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deposition, -deposition-

*deposition* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deposition (n.) การทับถมกันของสสาร
deposition (n.) การปลดออกจากตำแหน่ง See also: การขับจากอำนาจ Syn. dethronement
deposition (n.) คำให้การของพยาน Syn. legal evidence
English-Thai: HOPE Dictionary
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deposition๑. การให้พ้นจากตำแหน่ง๒. การให้การของพยาน, คำให้การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deposition การทับถม [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you done with that deposition yet?เธออ่าน คำให้การของพยานเสร็จหรือยัง
And we found a deposition that could help.แล้วยังเจอคำให้การที่อาจช่วยได้
Marissa, I need to remind you this deposition is binding.มาริซซ่า ผมขอเตือนคุณว่า การให้การนี้มันจำเป็น
I will need your deposition. Come with me.ฉันต้องการข้อมูลของเธอ มากับฉัน
If he's an informer, you'll have his depositions, poems.ถ้าเค้าเป็นสายข่าว คุณก็ต้องมีคำให้การ มีบันทึก
As in deposition or handlers sheet.มันเป็นคำให้การ หรือบันทึกปากคำ
Subpoenas, requests for depositions, interrogatories;หมายศาล ร้องขอให้ไปเป็นพยานในการสอบสวน
Documents have been filed, depositions taken.เอกสารถูกส่งไป อำนาจของเราก็หายไป
I threw the deposition because it was the right thing to do. You don't owe me anything.ผมถูกปลดจากงานเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว คุณไม่ได้เป็นหนี้อะไรผม
Last year, before Katie's deposition, she was being followed.ปีที่แล้วก่อนที่แคที่ให้การเป็นพยาน เธอถูกตาม
I've got a deposition to prep for.ผมวางเงินฝากไปก็เพื่อเตรียมพร้อมนะ
Mr. Morgan, I have the depositions on the Anderson case for you.คุณมอร์แกน ผมมีคำให้การ ในคดีของครอบครัวแอนเดอสันสำหรับคุณครับ

*deposition* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD
イオンデポジションプリンタ[, iondepojishonpurinta] (n) {comp} ion-deposition printer
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P)
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony
原子層エピタキシー[げんしそうエピタキシー, genshisou epitakishi-] (n) atomic layer epitaxy; ALE; atomic layer deposition; ALD
口供[こうきょう, koukyou] (n,vs) affidavit; deposition
口供書[こうきょうしょ, koukyousho] (n) affidavit; deposition
沈澱;沈殿[ちんでん, chinden] (n,vs) precipitation; deposition; settlement (e.g. of sediment)
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P)
液相成長[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy
蒸着[じょうちゃく, jouchaku] (n,vs) (1) (See 真空蒸着) deposition (e.g. vacuum deposition); (2) (See 蒸発) vaporization; evaporation
証言録取[しょうげんろくしゅ, shougenrokushu] (n) deposition; record of testimony
電着[でんちゃく, denchaku] (n,vs) electrodeposition

*deposition* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การให้การของพยาน[n. exp.] (kān haikān ) EN: deposition ; accounts FR: déposition [f]
การทับถม[n. exp.] (kān thaptho) EN: deposition FR: dépôt [m]
การตกตะกอนสะสม[n. exp.] (kān toktakø) EN: deposition ; sedimentation ; lithification FR: sédimentation [f]
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
พลิกคำให้การ[v. exp.] (phlik kham ) EN: retract a statement FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire

*deposition* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufdampfung {f}vapor deposition
Abscheidung {f} aus der Gasphasevapour deposition
Auftragschweißen {n}deposition welding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *deposition*
Back to top