ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dependence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dependence, *dependence*,

-dependence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, the way you got the kids to think that they needed Drugs, and then having them realize that dependence was the enemy, that the price was just too high.ตอนแรกเธอหลอกให้พวกเขาคิดว่า พวกเขาต้องการยาเสพติด และเมื่อมันสายไปแล้ว

-dependence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
依存効果[いそんこうか, isonkouka] (n) dependence effect
依存度[いぞんど, izondo] (n) degree of dependence
依存症[いぞんしょう, izonshou] (n) (alcohol, drug) dependence; morbid dependence (on alcohol)
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship)
依拠[いきょ, ikyo] (n,vs) dependence
脱石油[だつせきゆ, datsusekiyu] (n) extrication from dependence on oil
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees
貿易依存度[ぼうえきいぞんど, bouekiizondo] (n) degree of dependence on foreign trade
Japanese-English: COMDICT Dictionary
従属リスト[じゅうぞくリスト, juuzoku risuto] dependence list

-dependence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพึ่งพา[n.] (kān pheungp) EN: dependence FR: dépendance [f]
การติดยา[n. exp.] (kān tit yā) EN: drug addiction ; drug dependence FR: dépendance aux médicaments [f] ; addiction [f] (anglic.)
ความไม่เป็นอิสระ[n. exp.] (khwām mai p) EN: dependence FR:
นิสัยมุตก์[n. exp.] (nisaiyamut) EN: released from dependence ; legally independent monk ; monk who has completed five years of living in dependence on the preceptor FR:
นิยสกรรม[n.] (niyasakam) EN: formal act of subordination ; giving guidance ; causing (a monk) to live (again) in dependence FR:
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด[n. exp.] (sūn bambat ) EN: addiction treatment center ; drug dependence treatment centre FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dependence-
Back to top