ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-denizen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น denizen, *denizen*,

-denizen- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
永住者[えいじゅうしゃ, eijuusha] (n) permanent resident; denizen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -denizen-
Back to top