ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*denizen*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น denizen, -denizen-

*denizen* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
denizen (vt.) ผู้อาศัย See also: ผู้พักพิง
denizen (n.) ให้สิทธิในการพักอาศัย See also: ย้ายที่อยู่ Syn. inhabitant
denizen (n.) ผู้อาศัย See also: ผู้พักพิง, ผู้อยู่
denizen (vt.) ให้สิทธิในการพักอาศัย See also: ให้สิทธิพักพิง
English-Thai: HOPE Dictionary
denizenn. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก,ชาวต่างด้าวที่ได้รับสิทธิบางอย่างของพลเมือง,สัตว์หรือพืชที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่, Syn. inhabitant ###A. outsider
English-Thai: Nontri Dictionary
denizen(n) พลเมือง,ผู้พักพิง,ผู้อยู่อาศัย, ผู้พำนัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
denizenคนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติอังกฤษ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our long history as land mammals, denizens of the sunlit world, hasn't prepared us for the amazing variety of life that evolution has crafted in the deep oceans.พลเมืองของโลกแสงอาทิตย์ที่ ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้เรา สำหรับความหลากหลายที่น่า ตื่นตาตื่นใจของชีวิตที่วิวัฒนาการ ได้สร้างขึ้นในมหาสมุทรลึก

*denizen* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
永住権[えいじゅうけん, eijuuken] (n) permanent residence; denizenship
永住者[えいじゅうしゃ, eijuusha] (n) permanent resident; denizen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *denizen*
Back to top