ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-decorative-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decorative, *decorative*,

-decorative- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบวนจีน (n.) Chinese decorative design See also: Chinese silk´s design Syn. ลายจีน
คณะมัณฑนศิลป์ (n.) Faculty of Decorative Arts
คดกริช (n.) name of a decorative pattern Syn. พดกริช
ดอกรัก (n.) kind of decorative pattern Syn. ลายดอกรัก
ประแจจีน (n.) Chinese decorative design See also: fret design consisting of intersecting bars
พดกริช (n.) name of decorative pattern See also: cursive design alternately consisting of concave and convex Syn. คดกริช, ลายพดกริช
พุ่มข้าวบิณฑ์ (n.) name of decorative design
ลายจีน (n.) Chinese decorative design See also: Chinese silk´s design
ลายดอกรัก (n.) kind of decorative pattern
ลายพดกริช (n.) name of decorative pattern See also: cursive design alternately consisting of concave and convex Syn. คดกริช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This one can become a decorative accessory, thus it's not too bad.อันนี้ เอาไปเป็นของตกแต่ง ก็ไม่เลวนะ
The top bunk blocks the view of the stars,and there's nothing decorative down here.เตียงชั้นบนจะบังรูปดาวที่ติดไว้ แต่ข้างล่างไม่มีอะไรประดับเลย
I thought they were just decorative at first.ผมคิดว่าตอนแรกพวกเขาแค่ ตกแต่งมันไว้เฉยๆซะอีก
♪ cold milk, hot cookies ♪ ♪ decorative plate ♪♪ cold milk, hot cookies ♪ Both: ♪ decorative plate ♪
Well, isn't it obvious that there should be a lovely, decorative rug right here, pulling the whole room together?ของเดิมซึ่งมันก็คือ พรมผืนงามที่มันเคยอยู่\Mตรงนี้ เชื่อมโยงทุกอย่างในบ้านเข้าด้วยกัน
This additional decorative piece is called broguing.ส่วนที่มีการตกแต่งเพิ่มเรียกว่าแบบ โบรกกิ้ง

-decorative- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雕花[diāo huā, ㄉㄧㄠ ㄏㄨㄚ, 雕花] carving; decorative carved pattern; arabesque
纹饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, 纹饰 / 紋飾] decorative motif; figure
花纹[huā wén, ㄏㄨㄚ ㄨㄣˊ, 花纹 / 花紋] decorative design

-decorative- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
デコラティブ[, dekorateibu] (adj-na) decorative
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P)
剥き物[むきもの, mukimono] (n) art of decorative garnishing
半臂の緒[はんぴのお, hanpinoo] (n) (obsc) (See 忘れ緒) decorative gauze strap that hangs from the front left side of the kohimo when tying closed one's hanpi
大纛[たいとう, taitou] (n) (1) (also written as 大頭) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (2) emperor's encampment
大頭[だいがしら, daigashira] (n) (1) (See 小頭) leader of a (large) group; (2) (See 大纛) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (3) leader of a (large) group; (4) (uk) puffbird (any bird of family Bucconidae); (5) first makushita rikishi listed on the banzuke (sumo)
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
山鉾[やまぼこ, yamaboko] (n) festival float mounted with a decorative halberd
忘れ緒;忘緒[わすれお, wasureo] (n) (See 小紐) decorative gauze strap that hangs from the front left side of the kohimo when tying closed one's hanpi
月の輪[つきのわ, tsukinowa] (n) (1) moon (esp. full moon); (2) circle fashioned after the moon; (3) (See 袈裟) decorative ring on the chest of a monk's stole; (4) straw trivet; (5) (See 月の輪熊) white crescent-shaped chest patch of an Asiatic black bear
[さん, san] (n) (1) (abbr) sheathing (under thatched roofing); (2) lath (used as a foundation for a mud plaster wall); (3) (See 桟竹) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
桟竹[えつりだけ, etsuridake] (n) (1) (See 桟・えつり) sheathing (under thatched roofing); (2) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
水引[みずひき, mizuhiki] (n) (1) decorative Japanese cord made from twisted paper; (2) Antenoron filiforme; Polygonum filiforme
水煙;水烟[みずけむり;すいえん, mizukemuri ; suien] (n) (1) mist over a body of water; spray; (2) (すいえん only) suien (four decorative metal plates joined at right angles forming part of a pagoda finial)
瓦当;瓦當(oK)[がとう, gatou] (n) (See 軒丸瓦,軒平瓦) decorative cap of an eave-end roof tile
目貫;目貫き[めぬき, menuki] (n) sword hilt; decorative hilt
絵様[えよう, eyou] (n) (1) decorative carving; (2) design; plan; sketch
絵皿[えざら, ezara] (n) decorative plate; palette
腰張り;腰張(io)[こしばり, koshibari] (n) (1) wainscoting; wainscotting; (2) sliding door's decorative paper skirt
薬玉;くす玉;クス玉[くすだま(薬玉;くす玉);クスだま(クス玉), kusudama ( kusudama ; kusu tama ); kusu dama ( kusu tama )] (n) (1) ornamental ball-shaped scent bag; (2) decorative paper ball (for festive occasions)
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog)
軒丸瓦[のきまるがわら, nokimarugawara] (n) (See 丸瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant)
軒平瓦[のきひらがわら, nokihiragawara] (n) (See 平瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a broadly concave tile and near-rectangular decorative cap)
鐙瓦[あぶみがわら, abumigawara] (n) (arch) (See 軒丸瓦) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant)
額縁(P);額ぶち[がくぶち, gakubuchi] (n) frame (e.g. picture frame, decorative door frame, etc.); (P)
鬼瓦[おにがわら, onigawara] (n) (1) decorative ridge-end tile (traditionally bearing the face of a demon and resembling a gargoyle); (2) (obsc) hideous face
鬼頭;纛[おにがしら;とう(纛), onigashira ; tou ( tou )] (n) (See 大頭・おおがしら・2) decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp

-decorative- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างกระจก[n. exp.] (chang krajo) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker FR: vitrier [m]
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot FR: motif décoratif [m]
จงกรมแก้ว[n.] (jongkromkaē) EN: image of the Buddha standing under a decorative arch (with left foot raised and hands crossed in front) FR:
ก้านขด[n.] (kānkhot) EN: decorative scroll design FR:
การออกแบบตกแต่ง[n. exp.] (kān øk baēp) EN: decorative design FR:
กัญญา[n.] (kanyā) EN: decorative roof FR:
ก้านแย่ง[n.] (kānyaēng) EN: [name of a decorative pattern] FR:
คดกริช[n.] (khotkrit) EN: [a kind of decorative pattern] FR:
เครื่องสะดุ้ง[n.] (khreūangsad) EN: decorative Naga FR:
กระบวนจีน[n.] (krabūanjīn) EN: Chinese decorative design FR:
กระหนก[n.] (kranok) EN: running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame FR:
ลายกุดั่น[n. exp.] (lāi kudan) EN: pattern with four-petalled flower ; decorative design FR:
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: design ; pattern ; decorative design ; figuration FR: motif [m]
แมงมุมเขี้ยวใหญ่ลายประดับ[n. exp.] (maēngmum kh) EN: Decorative Big-jawed. FR:
ไม้ดอกไม้ประดับ[n. exp.] (māi døkmāi ) EN: FR: plante décorative [f]
ไม้ประดับ[n. exp.] (māi pradap) EN: garden tree ; ornamental plant FR: plante ornementale [f] ; plante d'ornement [f] ; plante décorative [f]
มัณฑน-[pref.] (manthana-) EN: decoration ; decorative materials FR:
มัณฑนา[n.] (manthanā) EN: decorative artcles FR: article décoratif [m]
มัณฑนศิลป์[n.] (manthanasin) EN: decorative arts FR: arts décoratifs [mpl]
นาคสะดุ้ง[n.] (nāksadung) EN: decorative Naga (on a gable) FR:
พุ่มข้าวบิณฑ์[n.] (phumkhāobin) EN: [name of decorative design] FR:
ประดับ[adj.] (pradap) EN: ornamental ; decorative FR: décoratif
ประแจจีน[n. exp.] (prajaējīn ) EN: Chinese decorative design FR:
ถนิม[n.] (thanim) EN: jewelry ; decorative ornaments ; ornament FR:
ทับทรวง[n.] (thapsūang) EN: long decorative necklace FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -decorative-
Back to top