ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-decoration-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decoration, *decoration*,

-decoration- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาบพรหมศร (n.) surface decoration veneered on posts See also: a post decoration
ชิงดวง (n.) floral decoration of interlocked flower See also: running floral design Syn. แก้วชิงดวง
แก้วชิงดวง (n.) floral decoration of interlocked flower See also: running floral design
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
Assuming that my calculations are correct I believe that a change of decoration is in order.อนุมานว่า การคำนวณของฉันถูกต้องแล้ว ลำดับรางวัล จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้
You know, we both know that you sent one of your very skilled... hit men over here last night, and I and my colleague... made a little decoration on our window.เรารู้กันอยู่แก่ใจว่า แกส่งมือปืนระดับพระกาฬ มาที่นี่เมื่อคืนก่อน ฉันกับเพื่อนร่วมงาน ก็เลยตกแต่งหน้าต่างกันนิดหน่อย แกน่าจะได้มาเห็นนะ
Because your mom signed you up for the decoration committee.เพราะแม่เธอลงชื่อให้เธอ เป็นกรรมการการ ในการประกวดนะสิ

-decoration- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, 缠头 / 纏頭] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband

-decoration- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリアデコレーション[, interiadekore-shon] (n) interior decoration
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n,adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop
勲記[くんき, kunki] (n) decoration diploma; diploma
壁板[かべいた, kabeita] (n) wallboard; wall decoration
授章[じゅしょう, jushou] (n,vs) (See 受章) bestowing a decoration or order
立琴[たてごと, tategoto] (n) (arch) (See 乞巧奠) koto erected in one's yard as decoration during the Festival to Plead for Skills
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple)
食積み;食積;食い積み;食摘み;食い摘み[くいつみ, kuitsumi] (n) (1) New Year food for entertaining a guest served in multilayered lacquered boxes; (2) (arch) (See 蓬莱飾り・ほうらいかざり) Kansai New Year decoration (made from food) (Edo name)

-decoration- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลงการ[n.] (alongkān) EN: decoration FR: décoration [f]
อลงกรณ์[n.] (alongkøn) EN: decoration FR: décoration [f]
บรัด[n.] (barat) EN: FR: décoration [f]
อิสริยาภรณ์[n.] (itsariyāphø) EN: decoration ; order ; medal FR: décoration [f] ; ordre [m]
การประดับ[n.] (kān pradap) EN: decoration FR: décoration [f]
ก้านต่อดอก[n.] (kāntødøk) EN: running foliage decoration FR:
การตกแต่ง[n.] (kān toktaen) EN: decoration FR: décoration [f]
การตกแต่งบ้าน[n. exp.] (kān toktaen) EN: home decoration FR:
การตกแต่งภายใน[n. exp.] (kān toktaen) EN: interior design ; décor FR: décoration intérieure [m]
กาบพรหมศร[n.] (kāpphromsøn) EN: post decoration ; surface decoration veneered on posts FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[n.] (khreūangrāt) EN: insignia ; decoration given by the king FR:
เครื่องยศ[n. exp.] (khreūang yo) EN: insignia of rank ; rank decoration FR: insigne [m] ; décoration [f]
กระจกหุง[n.] (krajokhung) EN: stained glass ; rectangular bits of cooked glass for decoration FR: vitrail [m] ; morceaux de verre colorés [mpl]
มัณฑน-[pref.] (manthana-) EN: decoration ; decorative materials FR:
แผงคอ[n.] (phaēngkhø) EN: mane ; decoration attached to the collar FR: crinière [f]
เหรียญกล้าหาญ[n. exp.] (rīen klāhān) EN: decoration for bravery ; decoration for valour FR:
เหรียญตรา[n.] (rīentrā) EN: decoration ; medal FR: décoration [f] ; médaille [f]
ทองคำรูปพรรณ[n. exp.] (thøngkham r) EN: gold ornament ; gold decoration FR:
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]
วิภูษา[n.] (wiphūsā) EN: decoration FR:
วิภูษณะ[n.] (wiphūsana) EN: decoration FR:

-decoration- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenausstattung {f}interior decoration
Engobenmalerei {f}slip trailing; slip decoration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -decoration-
Back to top