ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dealer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dealer, *dealer*,

-dealer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For those like me, a Death Dealer this signaled the end of an era.สำหรับคนเช่นฉัน ผู้ท้าความตาย นี่คือสัญญาณแห่งการสิ้นยุคสมัย
Just after I left the department, he was promoted to major narcotics, and he arrested this dealer named Gutner with 21/2 kilos of uncut cocaine.แต่หลังจากที่ผมถูกปลดจากกรมตำรวจ เขาหันไปสบคบกับกระบวนการยาเสพติดรายใหญ่ และเขาถูกจับกุมกับพ่อค้ายาเสพคิดชื่อกุนเธอร์ พร้อมด้วยโคเคน 2 กิโลกรัมครึ่งที่ยังไม่ได้บรรจุ
Well, without the drugs, the dealer walked.เอาล่ะ ไม่มียาเสพติดของกลาง พ่อค้ายาก็เลยลอยนวล
Killed were car dealer Ronald Defeo, his wife and four of their children.นายหน้าขายรถ โรนอล เดฟิโอ, ภรรยา และบุตรทั้งสี่คน
I'm goin' to the dealer tonight.ว่าจะไปโชว์รูมเย็นนี้ล่ะ
He told me the mark was some scumbag drug dealer and if I took it, we'd be clean.เขาบอกว่าเป้าหมายเป็นนักค้ายาระยำคนหนึ่ง หากผมจัดการมัน ก็ถือว่าเจ๊ากันไป
High card for dealer position.เจ้ามือพร้อมแจกไพ่แล้วครับ
Uh, Your Drug Dealer Almost Dated My Daughter.แล้วคนที่ขายขายยาให้คุณเกือบเดทกับลูกสาวฉัน
You got in the face of a drug dealer before the police had arri-- you got in the face of a known felon while his 1-year-old child was still in the room?เธอเจอพ่อค้ายาก่อนที่ตำรวจจะมา เธอเจอหน้าคนที่ทำผิดอย่างร้ายแรงที่รู้อยู่แล้ว ขณะที่เขาแค่ขวบเดียวต้องมานอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนี้
Apparently a drug dealer didn't appreciate Laura and her friends stealing his cocaine.พ่อค้ายาไม่ชอบใจที่เธอกับเพื่อนขโมยโคเคน
First was a drug dealer - I ran him down with my car.คนแรกเป็นพ่อค้ายา ผมขับรถทับเขา
Anthony rodrigo -- crack dealer with an apparent habit of killing people who got in his way.- แอนโทนี่ ร๊อดริโก้ พ่อค้ายากับนิสัยชอบฆ่าคนที่ขวางทางเขา

-dealer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer
卸商;卸し商(io)[おろししょう, oroshishou] (n) wholesaler; wholesale dealer
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately
家具屋[かぐや, kaguya] (n) furniture store; furniture dealer
家畜商[かちくしょう, kachikushou] (n) domestic livestock dealer
故買者[こばいしゃ, kobaisha] (n) a fence; dealer in stolen goods
材木商[ざいもくしょう, zaimokushou] (n) lumber dealer
材木屋[ざいもくや, zaimokuya] (n) lumber dealer
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant
米問屋[こめどんや;こめどいや(ok), komedonya ; komedoiya (ok)] (n) wholesale rice dealer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer

-dealer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีลเลอร์[n.] (dinloē) EN: dealer FR:
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor FR: agent [m] ; distributeur [m]
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: banker (in gambling games) ; dealer (in card games) FR: croupier [m]
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāi) EN: wholesale dealer ; wholesaler FR: grossiste [m]
พ่อค้าเหมา[n.] (phøkhā mao) EN: wholesale dealer ; wholesaler FR: grossiste [m]
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phū jamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller ; merchant FR: distributeur [m] ; dealer [m] (anglic.)
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: seller ; wholesaler ; dealer ; trader ; merchant FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
ผู้ประกอบการค้า[n. exp.] (phū prakøp ) EN: trader ; merchant ; dealer FR:
เต็นท์[n.] (ten) EN: secondhand car dealer FR:

-dealer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertragshändler {m}authorized dealer
Autohändler {m}car dealer; auto dealer
Viehhändler {m}cattle dealer
Detailist {m}retail dealer
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer
Möbelhändler {m}furniture dealer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dealer-
Back to top