ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-craven-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น craven, *craven*,

-craven- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That you have to commit your craven acts of adultery In between classes? What?นายเลยต้องแอบคบชู้กัน ระหว่างการสอน?
24-year-old Emma Craven was gunned down... outside this Roslindale home on the porch behind me.สวัสดี ? (เสียงสายถูกตัด)
Get Detective Craven a ginger ale, would you?- ค้นหาว่าอะไรเกิดขึ้นน่ะหรือ - สิ่งที่เกิดขึ้น มันมีอยู่ในหนังสือพิมพ์หมดแล้ว
What, in your opinion, would be the consequences if Craven opens his mouth?ไม่ใช่พลเมืองอเมริกา และคุณก็สร้างความด่างพร้อยให้พวกเขา
A strange new twist in the Emma Craven case.เปิดดูประวัติในแฟ้มของเธอ เธอถูกหาว่าเป็นพวกก่อการร้าย ใช่ไหม ?
We can't risk dealing with Craven yet....คือการค้นคว้าและการพัฒนา
I understand you had a chance to terminate Detective Craven and did not do so.ไปทำงานทุกวัน พูดกับตัวเองเสมอ
You're rehashing the details of your failed marriage with the very lemur who rejected the bestial horror of your craven sexual advances.นายคิดแก้ไข ชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลว กับลิงลีเมอร์ ที่ปฏิเสธการสมสู่ แบบพิศดารของนาย
And I've often admired the craven heartlessness of your pointless, vindictive back-stabbing.ชั้นล่ะชื่นชอบความเลือดเย็นแต่ขี้ขลาด ประเภทแก้แค้นแบบแทงข้างหลังแต่งี่เง้าสิ้นดีของเธอซะจริงๆ
But a lifetime of craven self-interest is a nasty habit that you've never been able to break.แต่ความขี้ขลาดเห็นแก่ตัวตลอดชีวิต เป็นนิสัยที่เลวร้าย ที่คุณไม่เคยจะเลิกได้
You're a selfish, craven little child, Fiona.เธอมันเห็นแก่ตัว แม่หนูตาขาว ฟีโอน่า

-craven- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -craven-
Back to top