ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crash-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crash, *crash*,

-crash- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Squash them! Crash them!ความ ผิดพลาดของพวกเขา!
In a moment, we'll ask you to assume crash positions.ในอีกสักครู่ เราจะขอให้ท่าน เตรียมตัวสำหรับเครื่องบินตก
Now, everybody, get in crash positions.ทุกคน เตรียมพร้อมสำหรับเครื่องบินตก
We're going to crash or crash through.เราจะต้องบุกหรือขับผ่านมันไป
Let it know that you're not gonna crash into it.ให้มันรู้ว่าคุณไม่อยากผิดพลาด
Dr.Jones, did they make the plane crash to get you here?Dr.Jones ไม่พวกเขาทำให้เครื่องบินตก ที่จะได้รับคุณที่นี่?
Then there was a rumble of thunder and a crash of lightning.แล้วมีเสียงฟ้าร้อง และมีเสียงฟ้าผ่า
Motherfuckin' [ Screaming ] - [ Crash ]Motherfuckin'- - [กรีดร้อง] - [ชน]
I'm sorry, baby, I had to crash that Honda. Will you come on now, please?ฉันขอโทษลูกผมต้องผิดพลาดที่ฮอนด้า คุณจะมาในตอนนี้ได้มั้ย
Well, that's it. You gonna crash on the couch?เอาล่ะ พอแล้ว นอนบนโซฟามั้ย
They were very devoted parents. It was a car crash in Canada.พวกเขาเป็นพ่อแม่ที่รักลูกมาก ตายเพราะรถชนกันในแคนาดา
But the crash of '29 hit his interests hard.แต่ตลาดหุ้นล่มปี 29 กระทบเขาอย่างจัง

-crash- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, 相撞] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into
撞车[zhuàng chē, ㄓㄨㄤˋ ㄔㄜ, 撞车 / 撞車] crash (cars)
速成[sù chéng, ㄙㄨˋ ㄔㄥˊ, 速成] crash course; intensive course

-crash- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery
システムクラッシュ[, shisutemukurasshu] (n) {comp} system crash
システムダウン[, shisutemudaun] (n) {comp} system crash
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
ヘッドクラッシュ[, heddokurasshu] (n) {comp} head crash
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] (n) {comp} head crash
九天直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash
激突[げきとつ, gekitotsu] (n,vs) crash into; clash; (P)
釜を掘る[かまをほる, kamawohoru] (exp,v5r) (1) (uk) (col) (vulg) (See お釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash one's car into the back of another
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs)
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash
ヘッドクラッシュ[へっどくらっしゅ, heddokurasshu] head crash
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption

-crash- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
เครื่องบินตก[n. exp.] (khreūangbin) EN: FR: crash aérien [m]
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam FR: heurter ; cogner
หลักสูตรเร่งรัด[n. exp.] (laksūt reng) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f] ; programme accélére [m]
หลักสูตรเรียนลัด[n. exp.] (laksūt rīen) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f]
ลงจอดกะทันหัน[v. exp.] (long jøt ka) EN: crash land FR: s'écraser au sol
หมวกกันน็อก[n.] (mūakkannǿk) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; safety helmet FR: casque de motocycliste [m] ; casque [m]
หมวกนิรภัย[n.] (mūaknirapha) EN: safety helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; helmet FR: casque [m] ; casque de sécurité [m]
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down ; crash down FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
เพล้ง[X] (phlēng) EN: crash FR:
พุ่งชนต้นไม้[v. exp.] (phung chon ) EN: crash into a tree FR:
ประสานงา[v.] (prasān-ngā) EN: collide head-on ; crash head-on ; lock horns FR:
ประสบอุบัติเหตุตก[v. exp.] (prasop ubat) EN: crash FR: s'écraser
รถชน[n. exp.] (rot chon) EN: car crash ; car accident FR: accident de voiture [m]
รถชนกัน[n. exp.] (rot chon ka) EN: car crash ; car accident FR: accident (de voiture) [m] ; collision [f]
ตลาดหุ้นล่ม[n. exp.] (talāt hun l) EN: stock market crash ; collapse of the market FR:
อุบัติเหตุ[n.] (ubattihēt [) EN: accident ; crash FR: accident [m]

-crash- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crash-
Back to top