ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-corpse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น corpse, *corpse*,

-corpse- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนมศพ (n.) make up a corpse before putting it into a coffin
เบิกโลง (v.) perform a ceremony before taking a corpse into a coffin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you know that? You're living off the corpse of the old world.รู้จักมั้ย อยู่ได้ด้วยซากศพคนที่ตายแล้ว
There's nothing left of the corpse but brain and limbs, and still it functions.ไม่เหลืออะไร ยกเว้นสมอง กับซี่โครง แต่มันยังทำงานได้
Now, you got a corpse in a car, minus a head, in a garage. Take me to it.ตอนนี้คุณมีศพอยู่ในรถลบหัวในโรงรถ พาฉันไปที่มัน
Mitch is the only reason you're not a corpse right now.มิช เป็นเหตุผลเดียว / ที่ตอนนี้นายยังไม่เป็นศพ
I've never seen a corpse look like that.ผมไม่เคยเห็นศพ สภาพนี้มาก่อนเลย.
Hand over my now decaying, fucking grotesque corpse really expect them to hand over five mill cash?วางมาบนมือที่ตายแล้วของฉัน ในสุสานวิปลาสแห่งนี้ หวังว่าพวกเขาจะจ่ายนะ 5 ล้านเงินสดนะ
Even a corpse can get wet!แม้แต่ศพก็แฉะได้เว้ย !
All right, so if we're dealing with a woman in white, dad would have found the corpse and destroyed it.เอาล่ะ, ถ้าเราทำข้อตกลงกับหญิงในชุดขาว พ่อต้องพบศพและทำลายมัน
I can't figure out why he hasn't destroyed the corpse yet.ฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมทำลายศพนั่นซะที
The corpse that was found in the Guidance Institute has been sent for an autopsy.ได้มีการพบศพที่สถาบันแนะแนว ได้ส่งศพไปชันสูตรแล้ว
The results of the corpse analysis are out, all were the remains of the criminals and the prison guards that were on duty.ผลการชันสูตรศพออกมาแล้วพะย่ะค่ะ ศพทั้งหมดเป็นนักโทษและยามที่เฝ้าคุก
Was there not a single corpse of those who raided the prison?ไม่มีแม้แต่ศพเดียวที่เป็นผู้บุกรุกเลยหรือ?

-corpse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コープス[, ko-pusu] (n) corpse
僵屍[キョンシー, kyonshi-] (n) (uk) Chinese "hopping vampire"; jiang shi; jiangshi; chiang-shih; reanimated corpse
屍蝋[しろう, shirou] (n) adipocere; grave wax (greying of the body fats of a corpse which rests in a moist but airless place) (graying)
惨死体[ざんしたい, zanshitai] (n) corpse of a person who has met a violent death
死屍[しし, shishi] (n) corpse
死臭[ししゅう, shishuu] (n) putrid smell of a corpse
躯;骸;身[むくろ, mukuro] (n) (dead) body; corpse
遺骸[いがい, igai] (n) remains; corpse

-corpse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการโคทาร์ด[n. exp.] (ākān Khōthā) EN: Cotard delusion ; Cotard's Syndrome ; Walking Corpse Syndrome FR:
อสุภ[n.] (asup) EN: corpse FR:
กเลวระ[n.] (kalēwara) EN: corpse ; cadaver ; dead body ; remains FR: cadavre [m] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
การอาบน้ำศพ[n. exp.] (kān āpnām s) EN: bathing rites for the corpse FR:
กุฏิ[n.] (kut) EN: receptacle for a corpse prior to cremation FR:
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
น้ำมันพราย[n.] (nāmmanphrāi) EN: love potion ; prai oil ; oil from the chin of a corpse ; chin fat of cadavers (from violernt deaths) FR: philtre [m]
เงินปากผี[n.] (ngoenpākphī) EN: money put in the mouth of a corpse FR:
พนมศพ[X] (phanomsop) EN: make up a corpse before putting it into a coffin FR:
ประชุมเพลิง[v.] (prachumphlo) EN: cremate ; light the funeral pyre ; burn a corpse FR: incinérer
ซาก[n.] (sāk) EN: carcass ; corpse ; remains ; dead body FR: carcasse [f] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
ซากศพ[n.] (sāksop) EN: corpse ; remains ; body FR: dépouille [f] ; corps [m] ; restes [mpl]
ศพ[n.] (sop) EN: body ; corpse FR: dépouille [f] ; corps [m] ; cadavre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -corpse-
Back to top